Det här får du för dina skattepengar

Solna stads verksamheter kostar år 2017 cirka 2,7 miljarder kronor. Här kan du se hur mycket 100 kronor i skatt till Solna fördelas på stadens olika verksamheter. Utöver denna skattefinansiering tillkommer cirka 800 miljoner i form av taxor och avgifter från brukarna.

Vård och omsorg för äldre – 25 kronor

I vård och omsorg för äldre ingår bland annat kostnaderna för omvårdnadsboenden, hemtjänst, trygghetslarm, nattpatrull och dagverksamheter.

Grundskola, fritidshem och särskola – 23 kronor
Utöver kostnaderna för grundskola, fritidshem och särskola ingår här kostnaderna för modersmålsundervisning, RHklasser, Sjukhusskolan vid Karolinska universitetssjukhuset och Resursenheten för barn i behov av särskilt stöd.

Förskola, öppen förskola och familjedaghem – 19 kronor
Totalt var 3 440 barn inskrivna i förskoleverksamheten, varav 2 310 i Solnas kommunala verksamheter och 1 130 i fristående verksamheter. Under 2010 tillkom ca 230 nya förskoleplatser, varav ca 45 i fristående regi.

Individ- och familjeomsorg – 9 kronor
I individ- och familjeomsorg ingår bland annat kostnader för insatser till barn och unga, vuxna med missbruksproblem och insatser till personer med psykiska funktionshinder
samt hjälp i familjerättsliga frågor. Vidare ingår kostnader för ekonomiskt bistånd.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola – 5 kronor
Utöver kostnaderna för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ingår här även det Individuella programmet. Under 2010 fanns 1534 gymnasielever i Solna.

Vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning – 8 kronor
I kostnaderna för vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning LSS och SoL ingår bland annat boende, daglig verksamhet och personlig assistans.

Gator, parker och stadsbyggnad – 1 kronor
Här ingår nettokostnader för drift och underhåll av stadens gator, parker och grönområden. Skötseln omfattar bland annat snöröjning, halkbekämpning, barmarksunderhåll, renhållning, belysning, vägmärken och trafiksignaler. Dessutom ingår stadens parkeringsverksamhet.

Fritidsanläggningar, idrottsanläggningar och övrig fritidsverksamhet – 4 kronor
Fritidsverksamheten för barn och unga omfattar fritidsklubbsverksamhet 10-12 år, kvartersgårdar för yngre tonåringar, fritidsgårdar och Solna ungdomscafé för äldre tonåringar, en omfattande lovverksamhet, arrangemang, musik- och replokaler etcetera. Bidrag till föreningar ges och inom idrotten finns ett antal idrottsanläggningar, simhallar, ridskolor och motionsspår.

Bibliotek, kulturskola och övrig kulturverksamhet – 2 kronor
Här inkluderas biblioteken som bland annat fungerar som informationscentral och kunskapskälla för medborgarna. Kulturskolan erbjuder konstnärliga upplevelser och utbildningar i första hand för barn och ungdomar. Enheten Kultur & evenemang erbjuder program och aktiviteter samt värnar om kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Stadens konstnärliga utsmyckning hör också hemma här.

Politisk verksamhet och revision – 2 kronor
I Solna finns förutom kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd även åtta nämnder. I nämnderna sitter totalt 260 förtroendevalda som sköter sina politiska uppdrag på fritiden och får ersättning för de sammanträden som de närvarar vid. Sju av dessa är kommunalråd och är hel- eller deltidsanställda. Solna stads revisorer ska bland annat granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet.

Miljö, hälsa och räddningstjänst – 2 kronor
Här ingår miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll samt naturvård och strategiskt miljöarbete. Det är Storstockholms brandförsvar som sköter räddningstjänsten i Solna.

Vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare – 1 kronor
Vuxenutbildningen erbjuder solnaborna möjlighet att komplettera sina kunskaper på grundskole- och gymnasienivå. Den som är ny i Sverige och behöver lära sig svenska kan gå en kurs i svenska för invandrare - SFI.

Integration och arbetsmarknadsåtgärder – 1 kronor
Solna arbetar med integration på flera sätt. Dels genom flyktingintroduktion som innebär utbildning i svenska och hjälp till arbete. Arbetsmarknadsåtgärder innebär att arbetslösa solnabor kan få hjälp med individuell coachning och utbildning hos stadens arbetsmarknadsavdelning.

Beloppen i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt.

Dela: