Verksamhetsplan och budget 2010

Solna stads ekonomi har de senaste åren visat ett positivt resultat och staden har en stabil ekonomi. Varje år i november fastställer kommunfullmäktige den budget som ska gälla för nästkommande år.

I budgeten fastställs de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen.

I Solna stads budget för 2010 uppgår kostnader för verksamheten till knappt 2,2 miljarder kronor.

Äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade tillsammans med förskola och skola står för 75 procent av stadens kostnader.

Stadens budget ska enligt kommunallagen vara i balans, de löpande kostnaderna ska täckas av de löpande intäkterna. Solna stad eftersträvar ett positivt resultat för att garantera medborgarna en god service och en stark ekonomi. I årets budget är resultatmålet därför + 10 mkr.

Utgångspunkten för Solna stads budget för år 2010 är en sammanhållen ekonomi- och verksamhetsstyrning. Syftet är att säkerställa en tydlig koppling mellan de fastslagna politiska målen, de insatta resurserna och de presterade resultaten.

Budgeten tar sin utgångspunkt i visionen om det hållbara Solna, som förenar en stark ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn och god social utveckling. Visionen har preciserats i de fyra prioriterade målområdena; ekonomisk tillväxt, livsmiljö, trygghet och omsorg samt kunskap och livslångt lärande.

Dela: