Årsredovisning 2010

Solna stad följer löpande upp och utvärderar sin verksamhet. Redovisningarna finns främst i form av delårsrapport och årsredovisning.

Måluppfyllelse

I Solna stads budget för 2010 finns fyra prioriterade målområden, som har sin utgångspunkt i visionen om det hållbara Solna. De är Ekonomisk tillväxt, Livsmiljö, Trygghet och omsorg samt Kunskap och livslångt lärande. Av fullmäktiges 56 stadsövergripande effektmål har 20 effektmål bedömts uppfyllas under 2010, tre delvis uppfyllas, ett inte uppfyllts och resterande bedöms senare under året.

Årsredovisningen visar bland annat att Solna under 2010 hade ett starkt resultat på 132 miljoner kronor.

Det positiva resultatet beror i huvudsak på att skatteintäkterna blev högre än budgeterat på grund av den goda konjunkturen. Dessutom har nämnderna klarat att hålla sin budget och redovisar också ett överskott. Vid sidan av det goda ekonomiska resultatet, visar årsredovisning också att merparten av verksamhetsmålen är uppfyllda.

- Det är glädjande att det trots tuffa ekonomiska tider går bra för Solna. Verksamheterna visar överskott och stadens resultat är positivt. Solna klarar den löpande verksamheten med egna pengar, utan att behöva låna, säger Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Solna stad toppar för fjärde året i rad och för sjätte gången under 2000-talet Svenskt Näringslivs årliga ranking över kommunernas företagsklimat. Antalet företag ökade också under året med drygt 17 procent, en ökning som placerar Solna på en fjärde plats i riket med hänsyn tagen till kommunstorlek.

Arbetslösheten i Solna är fortsatt lägre än i såväl regionen som riket i stort. Det gäller alla grupper men i synnerhet gruppen utrikesfödda, tack vare ett nära samarbete med stadens företagare.

Under 2010 ökade Solnas befolkning med drygt 1 200 invånare eller 1,8 procent. Under den senaste femårsperioden har Solnas befolkning ökat med nästan 12,5 procent vilket är ett glädjande för stadens fortsatta utveckling.

Närmare 160 nya inflyttningsbara lägenheter har byggts i staden under 2010. Det innebär att totalt ca 1 700 nya lägenheter har blivit klara för inflyttning under de senaste fyra åren. Inflyttningstakten förväntas öka ytterligare kommande år i samband med de stora byggprojekt som äger rum på flera håll i staden.

Antalet barn i åldrarna 0-5 år har ökat och därmed också behovet av förskoleplatser. Under 2010 har nya förskolor öppnats i bland annat Frösunda-Ulriksdal, Råsunda och Huvudsta. Totalt har 210 nya kommunala förskoleplatser och drygt 40 platser i enskild regi tillkommit under året.

Dela: