Principer för behandling av personuppgifter

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Det kan handla om personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, identifikationer online. I vissa fall måste även personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska eller andra personliga uppgifter registreras för att staden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Behandling av personuppgift

När Solna stad behandlar personuppgifter eller när detta sker på uppdrag av Solna stad, ska de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen (GDPR) vara uppfyllda. Solna stad ska vara alltid vara tydlig och konkret i sin beskrivning av hur personuppgifter behandlas. All behandling av personuppgifter som Solna stad utför måste vila på minst en rättslig grund och det ska alltid ha gjorts en avvägning mellan den registrerades integritet och behovet av informationen för genomförandet av den kommunala uppgiften, samt annan lagstiftnings krav på dokumentation av uppgifter.

Personuppgifter samlas in för bestämda, uttryckligt angivna ändamål och ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till det syfte som behandlingen av uppgiften ska uppfylla. Det innebär att staden använder så få personuppgifter som möjligt för att syftet ska uppnås. Solna stad samlar inte in personuppgifter för att de "kan vara bra att ha". Solna stad dokumenterar därför anledningen till att en viss personuppgift hanteras.

Vissa personuppgifter är till sin natur mer känsliga än andra. Uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person, behandlas enbart när det finns särskilt stöd i lag eller om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen.

Korrekta personuppgifter

När Solna stad hanterar personuppgifter, ska dessa vara korrekta och aktuella. Om det finns uppgifter som är inaktuella eller på annat sätt felaktiga, ska de snarast möjligt rättas eller om de är felaktiga raderas.

Skydd av personuppgifter

Solna stad skyddar personuppgifter, genom tekniska och organisatoriska åtgärder, på en nivå som motsvarar uppgifternas skyddsvärde. Är uppgifterna av känslig eller särskilt skyddsvärd art ställs högre tekniska och organisatoriska krav. Utgångspunkten ska alltid vara att endast behöriga personer ska ges tillgång till skyddsvärd information.

Samtidigt gäller offentlighetsprincipen för all kommunal verksamhet. Den innebär en rätt för var och en att hos Solna stad ta del av allmänna handlingar. Det betyder att även person­uppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Denna rätt gäller om innehållet inte är belagd med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller bland annat för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen.

De registrerades rättigheter

Beroende av vilken rättslig grund som den aktuella behandlingen av personuppgifter vilar på, så har de registrerade rättigheter gentemot den som är personuppgiftsansvarig.

Dela: