Information och kommunikation

Solna stad ska, i enlighet med dataskyddsförordningen, informera de som registreras. Informationen ska innehålla uppgifter om hur och varför Solna stad behandlar de registrerades personuppgifter.

Informationen ska tillhandahållas skriftligt och kan när det är lämpligt ges i elektronisk form. Den som ansvarar för behandlingen måste ta ställning till om informationen om behandlingen ges till den registrerade på ett sätt som är tillräckligt, eller om det behövs andra insatser, exempelvis muntlig information.

Register över personuppgiftsbehandlingar

Solna stad för ett register över behandlingar av personuppgifter som utförs under kommunens personuppgiftsansvar. På begäran ska registret göras tillgängligt för Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Information om dina personuppgifter

Den registrerade har rätt att få information när hens personuppgifter behandlas. Förutom att information lämnas av Solna stad när uppgifterna samlas in, kan den lämnas när den registrerade begär det.

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Solna stad, rättelse, begära överföring (dataportabilitet), begära att Solna stad begränsar behandlingen eller begära radering av dina personuppgifter kan du antingen vända dig till Solna stads dataskyddsombud eller ringa stadens kontaktcenter.

Du har rätt att begära uppgifter för andra än dig själv, till exempel i egenskap som vårdnadshavande.

För kontakt med Solna stad

E-post: dataskyddsombud@solna.se
Telefon: 08 - 746 10 00
Postadress: Dataskyddsombud, Solna stad, 171 86 Solna

Har du synpunkter på Solna stads behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Dela: