Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 1-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna förskole- och grundskoleverksamheter eller genom att föräldrar väljer omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi.

Nämnden ansvarar även för ungdomsgymnasiet inklusive de individuella programmen samt gymnasiesärskolan. Dessutom ingår Ungdomsmottagningen i barn- utbildningsnämndens ansvarsområde.

Dela: