Solna ska växa klimatsmart med ny energiplan

En ny energiplan för Solna stad beslutades den 28 maj av kommunfullmäktige. Energiplanen är en viktig del i stadens övergripande miljöarbete med inriktning för en effektivare och mer klimatsmart energianvändning. Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat om riktlinjer med mer konkreta åtgärder.

Hög andel förnyelsebar energi

Energiförbrukningen i Solna är redan låg i jämförelse med genomsnittet i landet och andelen förnyelsebar energi är mycket hög, men med den nya energiplanen ställs högre krav på effektivare energianvändning, ökad andel förnyelsebara bränslen och främjandet av alternativa energikällor.

- Vi har under flera år minskat energianvändningen i Solna, men med den nya ambitiösa energiplanen kan vi växla upp arbetet och använda våra resurser effektivare. Det gynnar både klimat och ekonomi, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Solna växer – men energiförbrukningen minskar

Energiplanen visar på en positiv utveckling de senaste åren vad gäller energianvändningen i staden. Den totala energiförbrukningen är betydligt lägre idag än för tio år sedan. Norrenergi vid Solnaverken står för cirka 90 procent av all uppvärmning i Solna, med 98 procent förnyelsebara bränslen – en verksamhet som blev först i sitt slag att få Naturskyddsföreningens märkning "Bra miljöval". Även utsläppen från transporter har minskat – med 30 procent sedan 2009.

Energiplanen bygger på fem övergripande strategier:

Hållbar fysisk planering

Rätt förutsättningar för energieffektiva lösningar behöver skapas redan i en tidig planeringsfas. Energiplanen ger riktlinjer för klimatsmarta system för till exempel el, värme och vatten eller infrastruktur som främjar kollektivtrafik, gång och cykel.

Leveranssäker, klimat- och energieffektiv energiförsörjning

Tillväxt och utbyggnad ställer högre krav på effektiv energianvändning. Energiplanen ger förutsättningar för utveckling av produktionen av fjärrvärme, uppmuntrar till utveckling av miljövänliga byggnader och öppnar upp för alternativa energikällor som solenergi, vindkraft och geometri – även med småskaliga lösningar.

Klimat- och energismarta transportlösningar

Med energiplanen ska Solna aktivt verka för en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, med utbyggd tunnelbana och tvärbana och utveckling av bussarnas linjenät i närområdet, i samverkan med andra aktörer. Energiplanen prioriterar också genomförandet av stadens cykelplan och omställning till förnyelsebara drivmedel.

Energieffektiva fastigheter och utomhusbelysning

Solna stad ställer höga krav på energieffektiva lösningar vid nybyggnation, men även stadens befintliga fastigheter har stor potential för att bli ännu mer klimatsmarta. Energiplanen ger också riktlinjer för en mer driftsäker och energieffektiv belysning i stadsmiljön.

God kunskap om energifrågor

Alla kan bidra till ett mer hållbart Solna. Att öka medborgarnas kunskap och skapa förutsättningar för solnaborna att göra klimatsmarta val i vardagen är också en ambition med den nya energiplanen. Staden kommer att erbjuda såväl medborgare som företag och organisationer energirådgivning och olika typer av energitjänster.

Energiplanen beslutades i kommunfullmäktige den 28 maj 2018.

Dela: