Snart kan du se nötkreatur beta ängarna i Igelbäckens naturreservat!

Under sommaren har ett cirka 11 hektar stort område i reservatet stängslats för att möjliggöra bete för 15 nötdjur, 13 kvigor och 2 stutar (ungdjur). Att tillföra området bete främjar den biologiska mångfalden och allmänheten kommer få se djuren beta i hagen.

Nötkreatur

Djuren som kommer från Söderby gård, Ramsta, Uppsala län kommer släppas på bete i slutet av denna eller under nästa vecka. Denna första betessäsong blir en utvärderingsperiod och om allt går bra planerar Solna stad fortsätta med djurhållning i reservatet även kommande år, och då från ett tidigare datum.

Den inhägnade marken utgörs huvudsakligen av gammal ängsmark eller blötäng som historiskt hävdats med slåtter. Till viss del omfattas även blandskog med brynzoner där betesdjuren vid behov kommer att kunna söka skugga. Att tillföra området bete främjar den biologiska mångfalden och är något som förordas i naturreservatets skötselplan. Den hävdgynnade vegetationen består i stor utsträckning av blommande arter som uppskattas av bin och andra insekter, till exempel backlök, smörblomma, viol, stormåra, vitmåra, gulmåra, fibbla, ängsklocka och stor blåklocka.

Det är Jacksons Trädvård AB, Solna stads ramavtalsentreprenören för naturvård, som på uppdrag av staden letat upp en djurhållare. Jacksons trädvård ansvarar under betesperioden för transporter, daglig tillsyn (även helg), veckovis tillsyn för vatten och stängsel och underhåll av stängsel/röjning av gräs.

Det är viktigt att besökare efterlever reservatsföreskrifterna, särskilt kopplingstvånget för hundar eftersom frispringande hundar kan stressa djuren. Här kan du läsa föreskrifterna.

Karta över betesmark för nötkreatur i Igelbäckens naturreservat
Karta över betesmark för nötkreatur i Igelbäckens naturreservat.

Dela: