Hållbar stadsutveckling med ny klimatstrategi

Solna stad genomförde 2018 flera åtgärder för minskad klimatpåverkan och effektivare energianvändning. Och arbetet intensifieras nu ytterligare, med en ny klimatstrategi och en workshop tillsammans med näringsliv och civilsamhälle.

Arbetet pågår för fullt med att ta fram den klimatstrategi som beslutades av kommunfullmäktige i november 2018. Strategin ska ge en inriktning för minskad klimatpåverkan inom ett flertal områden, som till exempel transporter, fastigheter och energianvändning. Som en del i arbetet med klimatstrategin bjuds det lokala näringslivet och civilsamhället i Solna in till en workshop den 25 april. Här hittar du inbjudan.

– Den klimatstrategi vi nu arbetar fram är ett viktigt steg för minskad klimatpåverkan. Därför bjuder vi in både näringslivet och civilsamhälle till en workshop för att samla kunskap och goda idéer, men också stärka våra gemensamma krafter för ett mer hållbart samhälle, säger Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

Hållbar stadsutveckling

Under 2018 genomfördes flera åtgärder för minskad klimatpåverkan. Både konkreta och direkta insatser som energieffektiv belysning och hundra procent förnybar el i stadens fastigheter, men också åtgärder för en hållbar stadsutveckling på lång sikt. Hur den växande staden planeras parallellt med utbyggd kollektivtrafik har stor betydelse för minskad klimatpåverkan.

– Vi skapar bättre förutsättningar för minskad klimatpåverkan genom utbyggnad av kollektivtrafiken, men också förbättrade gång- och cykelstråk. Samtidigt driver vi en hållbar stadsutveckling där nya energieffektiva kvarter för bostäder och arbetsplatser byggs i anslutning till ny tunnelbana och pendeltåg, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Exempel på genomförda åtgärder under 2018

  • Ny energipolicy och riktlinjer för stadens energiarbete 2018–2021
  • Genomförd energikartläggning av stadens fastigheter, lokaler och utemiljöer
  • Energibesparande åtgärder för belysning
  • Upphandling av förnybar el fortsätter – hundra procent förnybar el av stadens fastigheter, gatubelysning och trafikljus minskar stadens klimatpåverkan med cirka 9 000 ton koldioxid per år
  • Stadens fastigheter värms upp av miljömärkt fjärrvärme
  • Ökad insamling av matavfall – Solnabornas matrester 2018 omvandlades till biogas motsvarande sexton varv runt jorden för en biogasbuss
  • Inom stadens långsiktiga kapitalförvaltning byttes 2018 de svenska aktiefonderna ut mot en indexnära aktiefond med en mer långtgående hållbarhetsinriktning. Alla stadens aktiefonder är fossilfria
  • Hårdare krav i upphandlingar när det gäller klimatpåverkan från transporter
  • Digital återbruksportal där verksamheter och förvaltningar i Solna stad kan återanvända begagnade möbler, inredning och annan utrustning
Dela: