Nationella minoriteter

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag i kraft, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, vars syfte är att värna om minoriteternas ställning i samhället. Lagen stärker minoriteternas rättigheter och underlättar bevarandet och utvecklandet av den egna kulturen och språket.

De fem nationella minoriteterna (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar) omfattas av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Grundskydd

Det så kallade grundskyddet innebär bland annat att:

  • förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs,
  • det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige,
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt,
  • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Finsk förvaltning

Solna är en av 52 kommuner som tillhör det så kallade förvaltningsområdet för finska. Detta innebär, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724), att staden ska kunna erbjuda information och olika typer av tjänster, såsom förskola och äldreomsorg, helt eller delvis på finska. De medborgare som vill ska kunna använda finska i sina kontakter med kommunen.

Läs mer om nationella minoriteter på minoritet.se och på Länsstyrelsens webbplats.

Lagtexten på minoritetsspråken

Lagtexten på finska (PDF-dokument, 58 kB)

Lagtexten på meänkieli (PDF-dokument, 59 kB)

Lagtexten på jiiddish (PDF-dokument, 146 kB)

Lagtexten på nordsamiska (PDF-dokument, 94 kB)

Lagtexten på sydsamiska (PDF-dokument, 63 kB)

Lagtexten på lulesamiska (PDF-dokument, 75 kB)

Lagtexten på romani kale (PDF-dokument, 102 kB)

Lagtexten på romani kelderash (PDF-dokument, 67 kB)

Lagtexten på romani arli (PDF-dokument, 76 kB)

Lagtexten på romani chib (PDF-dokument, 102 kB)

Dela: