Nationella minoriteter

År 2000 anslöt sig Sverige till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om minoritetsspråk. Genom denna anslutning erkändes judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter och jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli som minoritetsspråk.

Den svenska minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteternas språk och kulturer. Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska förverkligas i hela landet genom ett grundskydd. Dessutom gäller särskilda rättigheter för finska, meänkieli och samiska inom så kallade förvaltningsområden.

Lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2019


Från den 1 januari 2019 träder ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Vid årsskiftet träder även ändringar i skollagen (2010:800) i kraft vad gäller förskola på nationella minoritetsspråk samt ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) gällande personal med kunskaper i minoritetsspråken.

Läs mer om lagändringen och vad den innebär för kommuner härlänk till annan webbplats

Ska främja språk och kultur

Samtliga kommuner och myndigheter ska skydda och främja nationella minoriteters språk och kulturer genom ett grundskydd.

Det så kallade grundskyddet innebär att:

 • förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs,
 • det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt,
 • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Skyldigheter för finska meänkieli och samiska

Kommuner och myndigheter som har särskilda skyldigheter för finska, meänkieli och samiska.

Dessutom gäller särskilda rättigheter för finsk-, samisk- och meänkieli talande inom så kallade förvaltningsområden. Dessa rättigheter är bland annat att:

 • enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare,
 • myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk,
 • förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken,
 • kommuner har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller till största del på minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner och myndigheter.

Sametinget ansvarar för frågor som rör samer och de samiska språken. Länsstyrelsen ansvarar för frågor som rör judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt jiddisch, romani chib, finska och meänkieli.

Läs mer om Sveriges nationella minoriteter på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

Du kan även läsa mer på Sveriges Riksdags webbplats härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finsk förvaltning

Solna är en av de kommuner som tillhör det så kallade förvaltningsområdet för finska. Detta innebär, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) och lagändringen som träder i kraft den 1 januari 2019 att kommunen får:

 • utökad informationsskydighet
 • utökad samrådsskyldighet genom strukturerad dialog
 • utökad skyldighet avseende barn. och ungdomsperspektiv
 • skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetsarbetet
 • utökad skyldighet att tillhandahåla förskola på finska samt att informera vårdnadshavare om detta

samt utökad skyldighet att:

 • tillhandahålla äldreomsorg på de minoritetsspråk som kommunen ingår i förvaltningsområde för
 • tillhandahålla äldreomsorg på samtliga minoritetsspråk om kommunen har tillgång till personal som kan språken
 • informera den som ansäker om bistånd inom ramen för äldreomsorg
 • beakta äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet

Lagtexten på minoritetsspråken

(Lagtexterna på samtliga minoritetsspråk kommer att uppdateras med aktuella lagändringar som träder i kraft per den 1 januari 2019 under våren 2019).

Lagtexten på finska (PDF-dokument, 58 kB)

Lagtexten på meänkieli (PDF-dokument, 59 kB)

Lagtexten på jiiddish (PDF-dokument, 146 kB)

Lagtexten på nordsamiska (PDF-dokument, 94 kB)

Lagtexten på sydsamiska (PDF-dokument, 63 kB)

Lagtexten på lulesamiska (PDF-dokument, 75 kB)

Lagtexten på romani kale (PDF-dokument, 102 kB)

Lagtexten på romani kelderash (PDF-dokument, 67 kB)

Lagtexten på romani arli (PDF-dokument, 76 kB)

Lagtexten på romani chib (PDF-dokument, 102 kB)

Dela: