Samhällets ansvar

Syftet med svensk krisberedskap är att värna om befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden, som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. En lång rad aktörer i samhället är ansvariga och delaktiga för samhällets krisberedskap inom ett nationellt krishanteringssystem.

Nationell nivå

På nationell nivå är det regeringen som är strategisk ansvarig. Ansvarigt departement är Justitiedepartementet med inrikesministern som statsråd. Stödjande myndighet är Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), https://www.msb.se/

Regional nivå

På regional nivå är det Länsstyrelsen som är stödjande, samordnande och tillsynsmyndighet inom krishanteringsområdet, http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Pages/default.aspx

Lokal nivå

På lokal nivå är det kommunerna som har geografiskt områdesansvar för samordning av krisberedskap inom krishanteringsområdet.

Lagstöd utgår från Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Räddningstjänstinsatser, olycksförebyggande åtgärder och riskhanteringsarbete föreskrivs av Lag (2003:788) om skydd mot olyckor.

Förutom att kunna förebygga vardagliga olyckor, måste beredskap finnas för att hantera oförutsedda händelser om de inträffar samt förmåga att återgå till ordinarie verksamhet. Ett arbete som delas in i tre stadier: Före – Under – Efter.

Solna stads krisberedskap, risk- och krishanteringssystem

Stadens nämnder, förvaltningar och bolag har risk- och krishanteringsplaner för sina ansvarsområden. Vid en oförutsedd händelse som kräver samordnad krisledning finns en speciell plan för staden, då kan en krisledningsnämnd träda i kraft som tillfälligt övergripande politiskt organ. Detta gäller även under höjd beredskap vid civilt försvar. Sammantaget utgör dessa planer stadens system för krisberedskap och krishantering, som i sin tur grundar sig på risk- och sårbarhetsanalyser.

Krisgrupp vid oförutsedda händelser

Vid oförutsedda händelser där medmänniskor drabbats och behöver stöd och hjälp, finns stadens POSOM-grupp (psykologiskt och socialt omhändertagande – första hjälp) att tillgå när samhällets ordinarie verksamheter inte är tillgängliga. Gruppens arbete kan till exempel omfatta stöd och hjälp vid evakuering av bostäder vid brand. POSOM-verksamheten aktiveras efter kontakt från brandförsvar, polis eller från stadens egna verksamheter. Vid händelser kan staden samverka med frivilligorganisationernas Frivilliga Resursgrupper (FRG), https://www.facebook.com/FRGSolnaSundbyberg/

Några typer av oförutsedda händelser

Oförutsedda händelser kan vara av många olika slag. Nedan ges exempel på ett antal typer av oförutsedda händelser:

 • Omfattande brand i bostäder/byggnader
 • Omfattande strömavbrott
 • Stora vattenläckor
 • Stora störningar i väg- och kollektivtrafik
 • Störningar i elektroniska kommunikationer (IT och telefoni m.m.)
 • Omfattande skyfall och översvämningar
 • Epidemier/pandemier
 • Våldshändelser

De ovan nämnda händelserna hanteras operativt av jourhavande aktörer såsom brandförsvar, polis, tekniska jourer, elnätbolag, SL, tele och IT-leverantörer, sjukvård m fl.

Solna stads roll vid oförutsedda händelser

Stadens roll (utöver att hantera händelser i egen verksamhet) är att kunna samverka med de jourhavande aktörerna, hantera följdkonsekvenser samt kunna kommunicera aktuella lägesbilder. Stadens hemsida och sociala medier är central för kommunikationen. Länkar till dessa finner du nedan:

Regional samverkan vid oförutsedda händelser

Solna stad ingår i en urban storstadsregion och för att förebygga samhällsstörningar och kunna samverka regionalt vid inträffade störningar och kriser har Samverkan Stockholmsregionen bildats i samverkan med Länsstyrelsen med representation från 37 myndigheter, http://www.pfssr.se/.

Viktigt meddelande till allmänhet allmänheten, VMA

Vid samhällsstörningar, allvarliga olyckor med konsekvenser för medborgare och vid höjd beredskap kan Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) påkallas genom:

 • Meddelande via radio P4, då sändning avbryts för VMA
 • Meddelande via textremsa under sändning i SVT:s kanaler och TV 4
 • Tyfonsignal ("hesa Fredrik") som uppmanar att lyssna på radio P 4

Mer information om VMA finner du hos Länsstyrelsen eller DinSäkerhet.se.Dela: