Samarbetspartners

Solna har ett brett nätverk av internationella samarbetspartner


Foto: Anna Ronja Jönis

Intressanta diskussioner vid Eurocities Economic Development Forums möte i Stockholm - Nacka - Solna, Oktober 2016.

Solna samarbetar med städer och nätverk för att lära av andra och samverka kring gemensamma utmaningar.

Solna har fyra vänorter, två samarbetsorter och en systerstad. Staden deltar också i flera europeiska nätverk.

Vänorter

De nordiska vänorterna Gladsaxe, Ski, Pirkkala och Solna är alla vänorter med varandra.

Gladsaxe i Danmark
Gladsaxe ligger i Köpenhamnsregionen, ca 10 km nordväst om Köpenhamn. Kommunen har idag ca 68 000 invånare och räknar år 2030 med att ha drygt 75 000. Nya bostäder och kontor planeras framförallt kring de sex stationer på Köpenhamns nya tvärbana som kommer att ligga i Gladsaxe. Tvärbanan beräknas vara klar för sin första tur 2023/2024.

Solna och Gladsaxe är vänorter sedan 1952. Gladsaxe har ytterligare 15 vänorter från Grönland till Japan.
Gladsaxe
Gladsaxes vänorter

Ski i Norge
Ski ligger 30 km söder om Oslo och har ca 30 000 invånare. År 2020 kommer Ski och grannkommunen Oppegård att gå samman och kommer då att få ca 60 000 invånare. Kommunen räknar med kraftig befolkningstillväxt de kommande åren. När den nya dubbelspåriga järnvägen mellan Oslo och Ski tas i bruk år 2021 kommer restiden Oslo-Ski att kortas till 11 minuter och Skis roll som kollektivtrafikknutpunkt att förstärkas ytterligare.

Solna och Ski är vänorter sedan 1955. Ski har ytterligare fyra vänorter.
Ski
Skis vänorter

Pirkkala i Finland
Pirkkala ligger i Tammerforsregionen, ca 10 km sydväst om Tammerfors. Kommunen har ca 20 000 invånare och beräknas år 2040 ha knappt 30 000. Pirkkala är en av Finlands snabbast växande kommuner. Goda kommunikationer med utbyggt vägnät och Tampere-Pirkkala flygplats bidrar till kommunens attraktionskraft.

Solna och Pirkkala är vänorter sedan 1980. Pirkkala har ytterligare fyra vänorter.
Pirkkala
Pirkkalas vänorter Information på finska.

Valmiera i Lettland
Valmiera ligger ca 100 km nordost om Riga och har drygt 25 000 invånare. Valmiera är Lettlands åttonde största stad, huvudort i Vidzemeregionen och ett regionalt utvecklingscentrum. Staden kombinerar en väl utvecklad industrinäring med att vara en av Lettlands grönaste städer. Staden har ett rikt kultur- och idrottsutbud bland annat genom Valmiera Dramatiska Teater och Vidzeme Olympiska Center.

Solna och Valmiera är vänorter sedan 1991. Valmiera har ytterligare åtta vänorter.

Valmiera
Information på lettiska.
Valmieras vänorter

Samarbetsorter

Kalamaria i Grekland
Kalamaria ligger ca 8 km sydost om Thessaloniki och har ca
120 000 invånare. Kommunen har en 6,5 km lång strandsträcka mot Medelhavet och ligger på vägen mellan Thessaloniki och turistdestinationen Halkidiki. Området var bebyggt redan under förhistorisk tid. Kalamaria blev en fristående kommun 1943. Thessaloniki Marina ligger i Kalamaria som också har många populära restauranger, tavernor och caféer.

Solna och Kalamaria är samarbetsorter sedan 1997. Kalamaria har fem vänorter.
Kalamaria Information på grekiska

Warszawa- Bemowo i Polen
Bemowo är en av Warszawas 18 stadsdelar och den polska huvudstadens port mot väster. Stadsdelen har ca 110 000 invånare. Bemowo präglas av tillväxt, nya bostadsprojekt och utbyggnad av transportinfrastruktur. Närhet till centrala Warszawa och stora grönområden gör stadsdelen attraktiv för boende.

Solna och Warszawa-Bemowo är samarbetsorter sedan 2001. Warszawa-Bemowo har två vänorter.
Warszawa-Bemowo Information på polska.
Warszawa-Bemowos vänorter

Systerstad

Burbank, Kalifornien, USA
Burbank ligger ca 20 km nordväst om Los Angeles och har drygt 100 000 invånare. Film- och mediaindustrin är tongivande i Burbank som bland annat är hemort för Warner Bros., Disney och ABC. Hollywood Burbank "Bob Hope" airport är också belägen i Burbank.

Solna och Burbank är systerstäder sedan 1960. Burbank har ytterligare tre systerstäder.
Burbank
Burbanks systerstäder

Nätverk

Eurocities
Eurocities är ett nätverk för Europeiska storstäder med mer än
250 000 invånare. Mindre städer kan bli associerad partner och delta i ett eller flera av nätverkets sex tematiska forum. Solna deltar i Eurocities Social Affairs Forum som bland annat fokuserar på utbildning, arbete, migration & integration samt urbant åldrande.
Eurocities

EFUS
European Forum for Urban Security - EFUS - är ett nätverk för samverkan kring säkerhets- och tryggetsfrågor i städer.

EFUS

Europe 2020 Monitoring Platform
Syftet med EU:s Regionkommittés Europe 2020 Monitoring Platform är att bidra till att Europeiska regioner och kommuner i större utsträckning deltar i EU:s beslutsprocess. Regionkommittén följer via plattformen i vilken utsträckning regioner och kommuner deltar i medlemsländernas arbete för att uppnå målen i Europa 2020 strategin. Strategin innehåller mål kring sysselsättning, utbildning, energi och klimat, social inkludering samt forskning- och utveckling. Plattformen är också ett verktyg för utbyte av information och goda exempel mellan regioner och kommuner.
Europe 2020 Monitoring Platform

Dela: