• Guide

Använda offentlig eller allmän plats - ansökan

På den här sidan får du veta hur du söker till­stånd för att använda en offentlig plats (mark­upplåtelse) eller ordna en offentlig tillställning eller allmän samman­komst. Tillståndet behövs för exempelvis bygg­ställning, gatu­försäljning, konsert, stadsfest, idrotts­evenemang och torgmöte. Det tar två till åtta veckor att få besked om till­stånd.

När behövs tillstånd?

Du behöver polistillstånd för att använda en väg, gata, trottoar, park, ett torg eller liknande som allmänheten använder. Det gäller oavsett vem som äger marken.

Det är Polisen som ger tillstånd. Vilket tillstånd du ska söka beror på vad du planerar att göra och om det kommer att orsaka folksamlingar. Nedan kan du läsa om de olika tillstånden.

Tillstånd för användning av offentlig plats Visa Dölj

 • Byggetablering (container, byggsäck, byggnadsställning)
 • Handel på allmän plats, exempelvis gatukök och korvvagnsförsäljning
 • Placering av skylt, bord, tält eller scen
 • Störande buller (exempelvis pålning, nitning och stenkross)
 • Filminspelning
 • Tillfällig reklam, affischering och liknande
 • Insamling av pengar, försäljning
 • Uteservering

Tillstånd för offentlig till­ställning Visa Dölj

 • Danstillställning
 • Motortävlingar
 • Tivoli
 • Valborgsmässofirande
 • Idrottsarrangemang
 • Evenemang, festivaler, stadsfest
 • Mässor
 • Marknad, loppmarknad och bakluckeloppis

Tillstånd för allmän samman­komst Visa Dölj

 • Demonstrationer, manifestationer och opinions­yttringar
 • Konsert/musik­evenemang och teater
 • Sammankomster för religionsutövning

Undantag - använda en plats utan tillstånd Visa Dölj

Det behövs oftast inget tillstånd om platsen bara används tillfälligt för andra syften är de som listas ovan, om det inte påverkar andra eller deras tillstånd att använda platsen. Två timmar är i regel gränsen för vad som betraktas som tillfälligt. Men du kan behöva tillstånd för kortare tid om din verksamhet stör eller bullrar.

Läs mer på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan du ansöker

Innan du ansöker behöver du känna till de krav som ställs på dig. Du bör informera alla som berörs av din verksamhet, exempelvis grannar. Ta också reda på om platsen är lämplig för din verksamhet.

Villkor och regler Visa Dölj

Om du använder stadens mark behöver du känna till stadens villkor för markupplåtelser Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. för användning och återställning av marken.

Du bör också ta del av Solna stads lokala ordnings­föreskrifter Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.. Mer information finns under Relaterad information längre ned.

Det kan krävas fler tillstånd Visa Dölj

Vissa byggnationer - som uteserveringar, byggbodar och kranar - kan kräva bygglov. Vid försäljning av livsmedel och vid hygien­verksamhet krävs särskilda tillstånd. Du som sökande ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns.

Om du blockerar eller använder delar av gångbana, cykel eller körbana kan det krävas en trafikanordningsplan.

Staden har tagit fram en handbok för evenemang där du hittar tips om tillstånd, säkerhet och annat att tänka på vid evenemang.

Önskar du förhands­besked om platsen är ledig? Visa Dölj

Kommunen kan lämna ett förhandsbesked om platsen är ledig aktuellt datum. Kontakta då Solna stad, så bokar vi upp ytan till dig. Därefter ansöker du om tillstånd hos Polisen.

Ansök och bifoga dokument

Ansökan görs till Polisen.

E-tjänster och blanketter Visa Dölj

Tänk på det här när du ansöker Visa Dölj

 • Ange adress, områdesnamn för platsen du vill nyttja.
 • Ange vad platsen ska användas till. Vilken typ av aktivitet eller event? Försäljning (av vad)? Demonstration? Torghandel? Firande? Idrott?
 • Visa vilken yta du behöver på en kartskiss.
 • Hur stor yta ska nyttjas? Vilken utrustning finns på platsen (stolar, bord, tält, flaggor etc)?
 • Ange tidsperioden, inklusive etablering och avetablering (från och till)?

Betala avgiften Visa Dölj

Din ansökan behandlas när du har betalat avgiften till Polisen.

Om du använder stadens mark ska du även betala en markhyra, läs mer om det nedan.

När ansökan kommit in

Polisen går igenom din ansökan. Om du vill använda stadens mark får staden lämna synpunkter. När Solna stad får ansökan från Polisen granskas den och en handläggare kan kontakta dig för att få kompletterande uppgifter. 

Hur bedömer staden ansökan? Visa Dölj

När ansökan är komplett bedöms den utifrån flera faktorer. Nedan finns några exempel.

 • Till vad ska platsen användas (typ av aktivitet)?
 • Kommer användningen orsaka störningar för andra?
 • Påverkar aktiviteten framkomligheten?
 • Inkräktar din ansökan på någon annans tillstånd?

Handläggningstid Visa Dölj

 • Polisens handläggning tar 1-6 veckor.
 • Stadens tid för att lämna synpunkter är 1-2 veckor.

Ansök gärna minst två månader i förväg.

När du fått tillstånd

Du har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det tillstånd du fått och att stadsmiljön påverkas så lite som möjligt. Du som tillstånds­havare är ersättnings­skyldig enligt skadestånds­lagen för skador som vållas på stadens mark och anläggningar, samt skador som drabbar tredje man. I Solna stads villkor för markupplåtelse Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. står vad som gäller om du hyr mark av staden.

Betala markhyra till Solna stad Visa Dölj

Om du använder stadens mark ska du betala hyra.

Avgifter för upplåtelser av offentlig plats. Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster.

Avetablering Visa Dölj

När du avslutar ditt tillstånd har du ansvar för att återställa marken i det skick den var som innan du hyrde marken. Det kan därför vara bra att fotografera ytan innan etablering och efter avetablering. I vissa fall bokar Solna stad en tid med dig för för- och efterbesiktning.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad