Tuki- ja palveluopas - toimintarajoitteisille

Solnan kaupungin hoivapalveluille on oltava tunnusomaista korkea laatu, käyttäjien turvallisuus, kunnioittaminen, valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus. Toimintarajoitteisten tulee saada elää mahdollisimman normaalia elämää.

Solnan hoivalautakunnalla on poliittinen vastuu vanhustenhuollosta ja toimintarajoitteisten tuesta ja palveluista. Hoivahallinnon tehtävänä on hoivalautakunnan päätösten täytäntöönpano sekä toiminnan suunnittelu, harjoittaminen ja seuranta.

Toimintaa harjoittavat sekä ulkopuoliset yrittäjät että Solnan kaupungin toimintayksiköt. On tärkeää, että olet tyytyväinen Solnan kaupungin terveydenhuolto- ja hoivapalveluihin. Olemme laatineet laatuselosteet eri palveluille, jotta näet helpommin, mitä palveluihin sisältyy ja minkä laatutason takaamme eri alueilla.

Laatuselosteista ilmenee, minkä tasoista palvelua me lupaamme tarjota sinulle kansalaisena/palvelujen käyttäjänä, ja niiden tarkoituksena on auttaa sinua arvioimaan palvelujemme laatua. Sinun tulee saada tietää, mitä vaatimuksia voit asettaa ja millaista palvelua voit odottaa saavasi riippumatta siitä, kuka palvelun suorittaa.

Laatuselosteet perustuvat hoivalautakunnan vanhusten ja toimintarajoitteisten hoivapalveluille asettamiin tavoitteisiin, eli samoihin vaatimuksiin, jotka palvelujen suorittajille asetetaan hankintojen kilpailuttamisen yhteydessä ja jotka hoivahallinto on todennut erityisen tärkeiksi käyttäjälle palvelun korkean laadun kannalta. Jos et ole tyytyväinen palveluun, jos siinä ilmenee laadullisia puutteita tai tukitoimet jäävät toteutumatta, on puutteet oikaistava mahdollisimman pian, ja voit olla oikeutettu saamaan korvausta, mikä ilmenee myös laatuselosteista.

LSS- käsittelijältä voit saada lisätietoa laatuselosteista.

Lisätietoa Solnan laatuselosteista ja muista palveluista saat myös Solnan kaupungin kotisivulta solna.se

Tuki ja palvelut eräille toimintaesteisille (LSS) Visa Dölj

Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta, josta yleensä käytetään lyhennystä LSS, on säädetty laaja-alaisesti toimintarajoitteisten oikeuksien varmistamiseksi, jotta he voisivat elää mahdollisimman normaalia elämää

Miten LSS-tukitoimia haetaan?

Täysivaltaiset hakevat tukitoimia itse. Henkilöt, joilla on uskottu mies tai muu edustaja, voivat saada tältä apua hakemuksen täyttämisessä. Hakemus tehdään kaupungin verkkosivuilla e-palvelun Tuki ja palvelu LSS:n nojalla ( Stöd och service enligt LSS) kautta. Hakemuksen voi myös tehdä suullisesti soittamalla LSS-käsittelijälle tai häntä voi pyytää lähettämään lomake postitse.

15-17-vuotiaat voivat itse hakea toimia yhdessä huoltajansa kanssa. Alle 15-vuotiaiden lasten huoltajat hakevat tukitoimia lapsensa puolesta. Kun LSS-käsittelijä on saanut hakemuksesi, hän ottaa yhteyttä sinuun ja sovitte sinulle ja mahdolliselle edustajalle sopivasta tapaamisajankohdasta.

LSS:n mukaisia tukitoimia voidaan myöntää vain, jos olet hakenut niitä tai edustajasi on hakenut niitä puolestasi, ja niiden myöntäminen edellyttää, että tarvetta ei voida tyydyttää muulla tavalla.

Kuka voi saada LSS-tukitoimia?

LSS-käsittelijä tekee 2-vaiheisen tarkistuksen. Ensin hän selvittää, kuulutko johonkin laissa mainituista henkilöpiireistä. Sen jälkeen hän selvittää, onko sinulla haetun tuen tarvetta.

LSS:n henkilöpiiriin kuuluvat:

 1. Kehitysvammaiset ja henkilöt, joilla on autismi tai autismin kaltainen tila.
 2. Henkilöt, joilla on huomattavia ja pysyviä älylliseen kehitysvammaisuuteen liittyviä toiminnanrajoitteita, joita heille on tullut aikuisena ulkoisen väkivallan tai ruumiillisen sairauden aiheuttaman aivovamman seurauksena.
 3. Henkilöt, joilla on muita niin suuria ja pysyviä fyysisiä ja psyykkisisä toiminnanrajoitteita, jotka selvästi eivät ole normaalin ikääntymisen aiheuttamia, että heillä on huomattavia vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästään ilman laaja-alaista tukea ja palvelua.

Miten selvitys tehdään?

Ensin selvitetään henkilöpiiriin kuuluvuus. Sen arvioimiseksi tarvitaan lääkärintodistus tai psykologin tutkimus, josta ilmenee diagnoosi.

Tarpeesi kartoitetaan antamiesi tietojen sekä terveydenhuollolta, psykiatrialta, kuntoutusyksiköltä, koululta ym. saatujen erilaisten todistusten perusteella.

Hakemuksesi käsitellään mahdollisimman pian, mutta selvitys voi kestää jopa kolme kuukautta, jos joudutaan hankkimaan laaja-alaisesti tietoja.

Päätös

Kun käsittelijä on antanut asiassa päätöksen, se lähetetään postitse. LSS-käsittelijä tarkistaa päätöksen säännöllisin väliajoin ja antaa uuden päätöksen tarpeen vaatiessa, esimerkiksi tarpeiden muuttumisen yhteydessä.

Päätöksestä valittaminen

Jos et ole tyytyväinen päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Valituskirjelmä täytyy toimittaa Solnan kaupungille viimeistään kolmen viikon kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Valitusprosessin eri vaiheet:

 • Viet/lähetät kirjallisen valituksen Solnan kaupungille, joka käsittelee asian uudelleen. Päätöstä joko muutetaan tai se säilyy ennallaan.
 • Jos Solnan kaupunki ei muuta päätöstä, se lähetetään edelleen käsiteltäväksi hallinto-oikeudelle, joka on tuomioistuin.
 • Jos hallinto-oikeus päätyy siihen, että olet oikeutettu tukeen, asiasi palautetaan kunnalle.

Päätöksen tehnyt käsittelijä voi auttaa valituskirjelmän laatimisessa. Lisätietoa valittamisesta saa päätösilmoituksen ”Valitusosoituksesta”.

Suorittajan valinta

Jos sinulle myönnetään jokin tukitoimi, päätös toimitetaan tehtävän suorittavalle toimintayksikölle. Solnan kaupunki vastaa joidenkin tukitoimien suorittamisesta, kuten tukitoimesta yhteyshenkilö.

Kun sinulle myönnetään päivätoimintaa, lyhytaikaisoleskelua, lyhytaikais-
hoivaa, saattajapalvelua, lomituspalvelua, erityispalveluasunto, asumistukea tai kotipalvelua, voit itse valita tukitoimen suorittajan. Voit valita suorittajan niiden toiminnanharjoittajien keskuudesta, joiden kanssa Solnan kaupunki on tehnyt sopimuksen edellyttäen, että kuulut toimintayksikön kohderyhmään ja että heillä on paikka vapaana. Jos heillä ei ole vapaata paikkaa, voit pyytää heitä merkitsemään nimesi jonotuslistalle. Kaikki valittavissa olevat suorittajat täyttävät Solnan kaupungin laatuvaatimukset. Ajankohtaiset palvelujen suorittajat löytyvät aina Solnan kaupungin kotisivulta, solna.se, kunkin tukitoimen kohdalta.

Henkilökohtaisen avustajan osalta valittavissa olevien palvelun suorittajien luetteloa ei ole Solnan kaupungin kotisivulla. Näiden yritysten haku sinun täytyy tehdä itse Internetin välityksellä.

Saat myös milloin tahansa vaihtaa suorittajaa niille tukitoimille, joiden suorittajan voit valita itse. Jos et voi/halua valita suorittajaa, suorittaja valitaan sinulle.

Kun olet valinnut suorittajan, toimintayksikön työntekijä ottaa yhteyttä sinuun. Laaditte yhdessä suunnitelman tukitoimen sisällölle ja ajankohdille.

Mielipiteet ja valitukset

Haluatko esittää mielipiteitä, tehdä valituksen tai ehdottaa muutoksia ja parannuksia?

Jos sinulla on toiminnan toteutumiseen liittyviä mielipiteitä, kyseinen toimintayksikkö haluaa saada mahdollisuuden virheellisyyksien ja puutteiden korjaamiseen. Puhu ensisijaisesti tukitoimen/palvelun suorittajan toiminnanjohtajan kanssa.

Mikäli et saa palautetta mielipiteistäsi, voit esittää mielipiteesi kirjoittamalla tai soittamalla meille.

Yhteydenotto LSS-käsittelijään

LSS-käsittelijät tavoitat Solnan kaupungin viranomaisvallankäytön osastolta. Lisätietoa, uutisia ja lomakkeita saa verkkosivuilta solna.se Hoiva & tuki-välilehden alta.

Viranomaisvallankäytön osaston postiosoite:

Omvårdnadsförvaltningen
Solna stad
171 86 Solna

Tukitoimet LSS:n mukaan Visa Dölj

LSS sisältää kymmenen erityyppistä tukitoimea:

§ 1 Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki (alueen vastuu)

§ 2 Henkilökohtainen avustus tai taloudellinen tuki siitä aiheutuviin kohtuullisiin kustannuksiin

§ 3 Saattajapalvelu

§ 4 Yhteyshenkilön apu

§ 5 Lomituspalvelu kotona

§ 6 Lyhytaikaisoleskelu oman kodin ulkopuolella

§ 7 Yli 12-vuotiaiden lyhytaikaishoiva

§ 8 Asuminen perhekodissa tai lasten ja nuorten erityispalveluasunnossa

§ 9 Asuminen aikuisten erityisessä palveluasunnossa tai muussa erityisesti sopeutetussa asunnossa

§ 10 Päivätoiminta 10 § Yksilöllinen suunnitelma

Tarkempaa tietoa kaikista tukitoimista on seuraavilla sivuilla

9 § 1

Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki

Voit saada korkeatasoista neuvontaa ja tukea saadaksesi lisää tietoa toimintarajoitteestasi. Tukea haetaan Tukholman läänin aluehallinnolta, joka myös vastaa tukitoimen suorittamisesta.

Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki on yksi LSS-tukitoimista. Se on tarkoitettu täydentämään muita terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tukitoimia.

Neuvontaa ja tukea annetaan toimintarajoitteen psykologisten, sosiaalisten, lääketieteellisten ja pedagogisten näkökulmien pohjalta.

Neuvoa ja tukea antavat ovat perehtyneet toimintarajoitteisten moniin ongelmiin ja elinehtoihin. Tukea voi antaa esimerkiksi toimintaterapeutti, kuraattori, logopedi, psykologi, lääkintävoimistelija/fysioterapeutti tai erikoispedagogi.

LSS:n mukaista neuvontaa ja tukea voi olla muun muassa tiedon antaminen toimintarajoitteesta ja sen vaikutuksista päivittäiseen elämään. Tiedon antaminen yhteiskunnan tarjoamasta palvelusta ja tuesta eri viranomaisten kanssa asioimisen, vanhempainkoulutuksen ja keskustelujen yhteydessä.

Tukholman läänissä LSS:n mukaisesta neuvonnasta ja tuesta vastaa Region Stockholms Habilitering & Hälsa. Laaja-alaisesti ja pysyvästi toimintarajoit-
teisten omaiset voivat myös hakea neuvontaa ja tukea. Neuvonta ja tuki ovat maksuttomia. Habilitering & Hälsa tarjoaa myös hoito-/kuntoutuspalveluja

9 § 2

Henkilökohtainen avustus

Laaja-alaisesti toimintarajoitteisella, joka tarvitsee apua arkielämässään, voi olla oikeus saada henkilökohtainen avustaja.
Henkilökohtainen avustus on henkilökohtaisesti suunniteltua tukea henkilöille, jotka laaja-alaisten ja pysyvien toimintarajoitteiden vuoksi tarvitsevat apua perustarpeissa pieneltä määrältä avustajia.

Perustarpeet ovat:

 • avun tarve hengitysvaikeuksien yhteydessä
 • avun tarve henkilökohtaisessa hygieniassa
 • avun tarve ruokailun yhteydessä
 • avun tarve pukeutumisessa ja riisuuntumisessa
 • avun tarve kommunikoinnissa muiden kanssa
 • muun sellaisen avun tarve, joka edellyttää toimintarajoitteisen henkilön perusteellista tuntemusta.

Henkilökohtaista avustajaa voivat hakea alle 65-vuotiaat. Jos 65 vuotta täyttävälle on jo myönnetty henkilökohtaista avustusta, hän voi jatkossa-
kin saada sitä saadun päätöksen mukaisen tuntimäärän, mutta ei suurempaa tuntimäärää. Jos tuen tarpeesi kasvaa täytettyäsi 65 vuotta, sinun tulee hakea sosiaalipalvelulain mukaisia tukitoimia.

Kunta vastaa LSS:n 9 §:n 2 kohdan nojalla siitä, että toimintarajoitteinen saa henkilökohtaisen avustajan välityksellä annettavaa tukea enintään 20 tuntia viikossa. Jos avuntarpeesi perustarpeissa ylittää 20 tuntia viikossa, sinun on haettava henkilökohtaista avustajaa Vakuutuskassalta (Försäkringskassan).

Kun sinulle on myönnetty henkilökohtainen avustus, se voidaan järjestää eri tavoin palkkaamalla henkilökohtaisia avustajia.

Voit antaa kunnan tehtäväksi henkilökohtaisten avustajien palkkaamisen.

Toinen vaihtoehto on, että saat taloudellista avustusta ja palkkaat itse henkilökohtaiset avustajat toimien itse työnantajana. Voit myös käyttää palvelunkäyttäjien osuustoimintayhdistystä tai avustajayritystä, joka auttaa sinua henkilökohtaisten avustajien palkkaamisessa.

Avustus koulussa

Kouluilla on laaja-alainen vastuu lapsista kouluaikana ja ne voivat määrätyissä tapauksissa tarjota oppilasavustajia.

Oppilasavustaja on tukihenkilö, jonka tehtävänä on antaa henkilökohtaista tukea oppilaille, joilla on erityistarpeita. Koulun rehtori tekee oppilasavustajia koskevat päätökset. Tätä tukea ei voi hakea LSS:n nojalla.

9 § 3

Saattajapalvelu

Saattajapalvelun tarkoituksena on helpottaa toimintarajoit-
teisen osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja vähentää laaja-alaisesta toimintarajoitteesta mahdollisesti aiheutuvaa syrjäytymistä.

Saattaja voi avustaa sinua ulkona liikkumisessa ja lähteä kanssasi eri paikkoihin ja harrastustoimintaan kodin ulkopuolella. Hän voi tukea sinua, kun käyt vapaa-ajalla tapaamassa ystäviä tai osallistut vapaa-ajan toimintaan.

Voit itse osallistua ja vaikuttaa saattajan valintaan.

9 § 4

Yhteyshenkilö/yhteyshoitaja

Toimintarajoitteinen, joka tarvitsee laajemman yhteysverkoston, voi hakea yhteyshenkilöä/yhteyshoitajaa.

Yhteyshenkilö on henkilö, jonka kanssa voi harrastaa erilaista toimintaa. Tarkoituksena on sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen sosiaalista verkostoa laajentamalla.

Päätätte itse tapaamisajoista ja mitä teette yhdessä. Voit itse osallistua ja vaikuttaa yhteyshenkilön valintaan.

9 § 5

Lomituspalvelu kotona

Lomituspalvelu on toimintarajoitteisen lapsen tai nuoren omaisille, jotka tarvitsevat lomaa. Sen tarkoituksena on antaa vanhemmille mahdollisuus rentoutua, omistaa aikaa lapsen sisaruksille tai harrastaa toimintaa, johon lapsi ei osallistu.

Lomittajan tehtävänä on vastata lapsen/nuoren huolenpidosta omaiselle myönnettyjen tuntien puitteissa. Lomitus kotona tarkoittaa sitä, että lomittaja on perheen kotona säännöllisin väliajoin tai yksittäisiä kertoja. Näin omainen saa omaa aikaa aktiviteetteja varten.

Palvelua annetaan lähtökohtaisesti kotona ja siihen voi myös sisältyä kävelyretkiä, käyntejä lähialueen leikkipaikoilla yms.

9 § 6

Lyhytaikaisoleskelu oman kodin ulkopuolella

Lyhytaikaisoleskelu antaa toimintarajoitteiselle mahdolli-
suuden virkistymiseen ja ympäristönvaihdokseen samalla, kun se tarjoaa omaisille mahdollisuuden lomitukseen.

Lyhytaikaisoleskelu oman kodin ulkopuolella tarkoittaa oleskelua lyhytaikaiskodissa, yhteys- tai tukiperheen luona tai leiritoiminnassa. Lyhytaikaisoleskelun avulla omainen saa lomitusta ja aikaa rentoutumi-
seen. Se antaa toimintarajoitteiselle mahdollisuuden ympäristönvaihdokseen ja virkistymiseen sekä tilaisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen. Saat itse valita lyhytaikaiskodin edellyttäen, että kuulut toiminnan kohderyhmään ja että heillä on paikka vapaana. Kaikki LSS-tukitoimet ovat maksuttomia, aterioista veloitetaan kuitenkin maksu, kun kyse on lyhytaikaisesta oleskelusta oman kodin ulkopuolella.

Tukitoimeen sisältyy hoivapalvelu, joten saat tukea ja avustusta päivittäisen elämän toiminnoissa tunteaksesi olosi turvalliseksi.

9 § 7

Lyhytaikaishoiva yli 12-vuotiaille koululaisille

Yli 12-vuotialle koululaisille, jotka tarvitsevat hoivaa ennen koulupäivän alkua ja sen jälkeen sekä koululomien aikana, voidaan myöntää lyhytaikaishoivaa.

Lyhytaikaishoiva, josta myös käytetään nimitystä nuorten vapaa-ajankoti, voi tulla ajankohtaiseksi, jos olet yli 12-vuotias koululainen ja tarvitset hoivaa ennen koulupäivän alkua ja sen jälkeen sekä koululomien aikana.

Nuorten vapaa-ajankotien toiminta tapahtuu samojen periaatteiden mukaan kuin muidenkin vapaa-ajankotien, mutta se on sovitettu lyhytaikaishoivaa tarvitsevan koululaisen edellytyksiä ja tarpeita vastaavasti. Kaikki LSS-tukitoimet ovat maksuttomia, aterioista veloitetaan kuitenkin maksu.

9 § 8

Lasten ja nuorten asuminen perhekodissa tai erityisessä palveluasunnossa

Lapsilla ja nuorilla, joilla on laaja-alaisia toimintarajoitteita ja jotka tukitoimista huolimatta eivät voi asua vanhempiensa luona, on oikeus hakea asumista lapsille ja nuorille tarkoitetussa erityisessä palveluasunnossa.

Toimintarajoitteisilla lapsilla ja nuorilla voi eri syistä olla tarve asua muualla kuin vanhempiensa luona. LSS:n mukaisia asumismuotoja on kaksi – lasten ja nuorten perhekodit ja erityiset palveluasunnot. Lasten ja nuorten erityinen palveluasunto tulee katsoa vanhempien kotia täydentävänä vapaaehtoisesti valittuna ratkaisuna, joka suhteessa lapsen kotiin täydentää lapsen pysyväluonteista kasvuympäristöä. Lapsen hoivantarve on ensisijaisen tärkeä syy tämän asumismuodon valinnalle.

Tukitoimiin sisältyy hoiva, vapaa-ajan toiminta ja kulttuuritoiminta. Hoiva merkitsee sitä, että saa tarvitsemaansa tukea ja apua päivittäisessä elämässä niin, että tuntee olonsa turvalliseksi.

Asunnot voivat olla erilaisia. Yhteinen piirre on, että asunnon tulee olla kodin kaltainen eikä se saa sijaita samoissa tiloissa muun toiminnan kanssa.

9 § 9

Aikuisten erityiset palveluasunnot tai muut erityisesti sopeutetut asunnot

Aikuisten erityiset palveluasunnot ovat asumismuoto toimintarajoitteisille aikuisille, jotka eivät tule toimeen tukitoimin omassa asunnossa, vaan tarvitsevat henkilökuntaa saataville vuorokauden ympäri. Tavallisimmat asumismuodot ovat ryhmäasunto ja palveluasunto.

Ryhmäasunnossa asut omassa asunnossa, jonka läheisyydessä on yhteistilat ja jossa voi saada tukea ja palvelua kaikkina vuorokauden aikoina. Ryhmäasunnosta saa yhteyden henkilökuntaan vuorokauden ympäri.

Palveluasunnossa asut omassa asunnossa lähellä palveluasuntoa, jossa on henkilökuntaa. Asunnot sijaitsevat usein yhdessä tai useammassa vierekkäisessä talossa.

LSS-käsittelijä päättää tuen tarpeesi mukaan, mikä asumismuoto soveltuu sinulle parhaiten.

9 § 10

Päivätoiminta

Päivätoiminta on toimintarajoitteisille järjestettävää mielekästä päivittäistä tekemistä.

Päivätoimintapaikkaa voivat hakea työikäiset, jotka eivät käy töissä eivätkä opiskele.

Päivätoiminnassa voidaan tarjota ryhmätoimintaa ja yksilöllistä toimintaa. Sen tulee tarjota sinulle virikkeellistä, kehittävää, mielekästä toimintaa yhdessä toisten kanssa ja omien tarpeittesi ja toivomustesi mukaan.

Voit valita, mihin toimintaan haluat osallistua edellyttäen, että toiminnanharjoittajalla on sopimus Solnan kaupungin kanssa ja kuulut toiminnanharjoittajan kohderyhmään.

Edellytyksenä on, että valitussa toiminnassa on paikka vapaana.

10 §

Yksilöllinen suunnitelma

Voit vaatia itsellesi yksilöllisen suunnitelman ja saada sellaisen, jos sinulle on myönnetty LSS-toimia.
Yksilöllinen suunnitelma muodostuu kahdesta osasta: toisaalta suunnittelukokouksista, joissa keskustelet yhdessä toisten kanssa miltä osin ja millä tavoin haluat muuttaa tilannettasi ja toisaalta siitä asiakirjasta, joka kokousten pohjalta laaditaan.

Yksilöllinen suunnitelma laaditaan, jotta saisit kokonaiskuvan nykyisistä ja jatkossa toivomistasi tukitoimista, tuesta ja palvelusta sekä näkisit selvemmin, kuka kustakin tukitoimesta vastaa.

Jos katsot tarvitsevasi yksilöllisen suunnitelman, voit kääntyä LSS-käsittelijän puoleen.

Sosiaalipalvelulain (SoL) mukaiset tukitoimet Visa Dölj

Tarvitessasi asumistukea, kotipalvelua tai turvahälyttimen voit hakea sosiaalipalvelulain mukaista apua.

Asumistuki

Asumistuki merkitsee sitä, että saat asumistukijalta pedagogista käytännön tukea. Asumistukija tukee sinua kotonasi, jotta voisit mahdollisimman suuressa määrin toimia omatoimisesti arkielämän eri tilanteissa. Tuki sopeutetaan sinulle toimintarajoitteesi ja terveydentilasi mukaan.

Asumistuki sopeutetaan tarpeittesi mukaan ja siihen voi muun muassa sisältyä toimivan päivärytmin ja jokapäiväisten rutiinien luominen, kodinhoito, postin ja laskujen läpikäyminen, asioiminen viranomaisten ja terveydenhuollon kanssa. Asumistuki on myös sosiaalista tukea. Sitä annetaan pääasiassa kotonasi, mutta siihen voidaan sisällyttää myös kodin ulkopuolisia tilanteita.

Haet asumistukea kaupungin verkkosivuilta e-palvelun Hakemus sosiaalipalvelu-lain mukaisista tukitoimista (Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen) kautta. Voit myös soittaa LSS- tai avuntarpeenkäsittelijälle ja tehdä hakemuksen suullisesti tai pyytää käsittelijää postittamaan lomakkeen kotiosoitteeseesi. Käsittelijän tavoitat soittamalla kaupungin yhteyskeskukseen. Asumistuen tavoitteena on, että pystyt elämään itsenäisempää elämää ja pitemmällä aikavälillä selviydyt arkipäivän toiminnoista entistä itsenäisemmin tai täysin omatoimisesti. Jos sinulle myönnetään asumistukea, saat itse valita tukitoimen suorittajan

Kotipalvelu

Kotipalvelua voi hakea, jos ei toimintarajoitteen vuoksi selviydy arkiaskareista omatoimisesti.

Kotipalvelu voi tulla ajankohtiaseksi silloin, kun tarvitset apua esimerkiksi siivoamisessa, pyykinpesussa, ruoanlaitossa, suihkussa ja wc:ssä käyntien yhteydessä tai hoivassa.

Haet kotipalvelua kaupungin verkkosivuilta e-palvelun Hakemus sosiaalipalvelulain mukaisista tukitoimista (Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen) kautta. Voit myös soittaa LSS- tai avuntarpeenkäsittelijälle ja tehdä hakemuksen suullisesti tai pyytää käsittelijää postittamaan lomakkeen kotiosoitteeseesi. Jos sinulle myönnetään kotipalvelua, saat valita tukitoimen suorittajan.

Turvahälytin

Turvahälyttimen avulla saat kiireellistä apua tarvitessasi yhteyden henkilökuntaan kaikkina vuorokauden aikoina.

Turvahälytin on käsivarteen kiinnitettävä tai kaulaan ripustettava langaton hälytyslaite. Sen hälytysnappia painamalla saat yhteyden hälytyskeskukseen, jossa henkilökunta vastaa hälytyspuheluihin vuorokauden ympäri. Voit puhua henkilökunnan kanssa puhelimen luuria nostamatta kaikkialla asunnossasi. Muista pitää turvahälytin ranteessa/kaulassa koko ajan, myös silloin, kun lähdet jonnekin asunnostasi.

Kun olet tehnyt hälytyksen ja puhunut henkilökunnan kanssa, voi hälytyspartio tarvittaessa saapua kotiisi 30 minuutissa. Jos henkilökunta ei saa yhteyttä sinuun, kun olet tehnyt hälytyksen, hälytyspartio saapuu kotiisi.

Asuntosi avaimet

Jotta turvahälytin voitaisiin asentaa, sinun tulee asennuksen yhteydessä luovuttaa avaimet asentajalle. Tarkista, että avaimet toimivat ennen kuin luovutat ne. Kun hälyttimesi poistetaan käytöstä lukonasentaja palauttaa avaimet sinulle.

Digitaaliset lukon vääntimet

Solnan asukkaat, joille on myönnetty kotipalvelua, turvahälytin ja apua öisin, saavat asuntonsa ulko-oven sisäpuolella olevan lukon vääntimen tilalle digitaalisen lukon vääntimen. Tekniikka on todettu hyväksi ja sitä käytetään jo noin kymmenessä muussa kunnassa.

Digitaaliset lukon vääntimet – näin ne toimivat

 • Kotipalvelun, Turvahälytinyksikön ja Yöpartioyksikön henkilöstö käyttää erityistä virkapuhelinta oven avaamiseen ja lukitsemiseen.
 • Paristokäyttöinen lukon väännin asennetaan oveen sen sisäpuolelle. Lukon väännin ei ole näkyvissä ulkopuolelta.
 • Käytät itse omaa tavallista avaintasi aivan samalla tavalla kuin aikaisemminkin avatessasi ja lukitessasi oven.
 • Vain toimivaltainen henkilöstö saa käyttää virkapuhelinta.
 • Kotivakuutuksesi on voimassa aivan samoin ehdoin kuin aikaisemminkin.

Työtä avainjärjestelmän vaihtamiseksi digitaaliseen lukkojärjestelmään jatketaan. Avaimet täytyy jättää kotipalvelun henkilökunnalle myös jatkossa niin kauan, kunnes työ on saatu päätökseen.

Muut tukitoimet ja palvelut Visa Dölj

LSS:n tai SoL:n mukaisen avun lisäksi voit tarvita asunnon sopeuttamiseen, lupiin tai muuhun palveluun liittyvää tukea. Seuraavilla sivuilla on tietoa tavallisista tukitoimista ja palveluista.

Asunnon sopeuttaminen

Voit saada Solnan kaupungilta avustusta asuntosi sopeuttamisessa toimintarajoitteesi asettamia tarpeita vastaavasti. Avustus on tarkoitettu muutostöihin, joiden avulla selviydyt arkiaskareistasi omatoimisesti kotonasi.

Asunnon sopeuttamisavustus voidaan myöntää omistusasunnossa tai vuokra-asunnossa asuvalle. Kiinteistön omistajan täytyy aina hyväksyä sopeutustyöt. Avustusta ei saa vapaa-ajan asunnon sopeuttamiseen. Sitä ei myöskään voi saada ryhmäasunnon sopeuttamiseen LSS:n mukaan.

Saadaksesi avustusta sinun on esitettävä toimintaterapeutilta tai lääkäriltä saatu todistus siitä, että tarvitset asuntosi sopeuttamista. Avustusta voivat kaikki pysyvästi toimintarajoitteiset, jotka tarvitsevat avunnon sopeuttamista. Henkilöt, joilla on tilapäinen toimintarajoite, eivät kuitenkaan voi saada tätä avustusta.

Voit saada avustusta asunnon sopeuttamiseen voidaksesi nukkua ja levätä, huolehtia hygieniastasi, laittaa ruokaa ja syödä, liikkua asunnossasi sekä päästä esteettä asuntoon ja sieltä ulos.

Esimerkkejä sopeutustoimenpiteistä:

 • Kynnysten poistaminen
 • Tukikahvojen asentaminen
 • Liesivahdin asentaminen
 • Kylpyammeen poistaminen ja korvaaminen suihkutilalla.

Avustusta ei voi saada asunnon tavanomaiseen kunnossapitoon, koska vuokraisäntä tai kiinteistön omistaja vastaa siitä.

Uskottu mies ja edunvalvoja

Pitkäaikaiset sairaudet tai toimintarajoitteet, joilla on vaikutusta päätösten tekoon, voivat vaikeuttaa esimerkiksi laskujen maksa-mista ja asioimista viranomaisten kanssa. Jos kukaan läheisistäsi ei voi auttaa sinua näiden asioiden hoitamisessa, voi uskotun miehen tai edunvalvojan määrääminen tulla ajankohtaiseksi.

Uskottu mies

Täysi-ikäinen henkilö, joka terveydentilansa vuoksi tarvitsee apua taloudellisten asioiden hoidossa ja etujensa valvomisessa, voi hakea käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä. Hakemuksen voivat tehdä myös lähiomaiset. Jos joku muu, kuten kaukainen sukulainen, naapuri tai sosiaalipalvelun työntekijä haluaa ilmoittaa tarpeesta, hän voi tehdä ilmoituksen yliholhouslautakunnalle.

Uskotun miehen saamiseksi vaaditaan, että heikentynyt terveydentila vaikuttaa henkilön kognitiivisiin toimintoihin ja päätöstentekokykyyn. Sen syynä voi olla esimerkiksi dementiasairaus, psyykkinen häiriö tai joku vastaava tila. Koska uskotun miehen määrääminen on apua tarvitsevalle vapaaehtoista, on hänen annettava siihen suostumus, edellyttäen, että hän kykenee ilmaisemaan tahtonsa.

Edunvalvoja

Jos uskotun miehen määrääminen ei ole riittävä toimenpide päämiehen avuntarpeisiin, voidaan käräjäoikeudelta hakea edunvalvojan määräämistä. Edunvalvojan saamiseksi vaaditaan, että henkilö ei kykene huolehtimaan itsestään ja/tai omaisuudestaan. Edunvalvojalla ja uskotulla miehellä on käytännössä samat tehtävät. Erona on se, että uskotun miehen määrääminen on apua tarvitsevalle vapaaehtoista, kun taas edunvalvojan määrääminen on pakkotoimenpide. Edunvalvojan saava menettää oikeustoimikelpoisuutensa ja kelpoisuutensa solmia sitovia sopimuksia, kun taas uskotun miehen saava säilyttää oikeustoimikelpoisuutensa.

Kevyempien vaihtoehtojen periaate

Ennen uskotun miehen tai edunvalvojan määräämistä käräjäoikeus selvittää, voiko henkilö saa apua muulla, kevyemmällä tavalla. Jos henkilö kykenee solmimaan sopimuksia omatoimisesti, tällöin yleensä riittää, että hän valtuuttaa jonkun luottamansa henkilön toimimaan puolestaan. Yleinen valtakirja on täysiarvoinen vaihtoehto uskotulle miehelle ja edunvalvojalle.

Jos henkilön toimintakyky on heikentynyt 18-vuotispäivää myöhemmin eikä hän sen vuoksi kykene solmimaan sopimuksia, on lähiomaisilla hyvät edelly-tykset auttamiseen ns. omaisten toimivallan nojalla. Omaisten toimivallan nojalla omainen voi esimerkiksi maksaa laskuja, ottaa kotivakuutuksen, ostaa määrättyjä tavaroita ja hakea avustuksia ja tukitoimia. Omainen ei sitä vastoin saa ostaa tai myydä kiinteistöä tai asumisoikeusasuntoa, ostaa osakkeita, antaa lahjoja tai käräjöidä tuomioistuimessa.

Tulee myös selvittää, onko henkilö aikaisemmin kyetessään solmimaan sopimuksia laatinut ns. tulevaisuusvaltakirjan. Tulevaisuusvaltakirjassa apua tarvitseva määrää henkilön, joka tulevaisuudessa toimii hänen edustajanaan, kun hän itse ei enää kykene tekemään päätöksiä.

Kuljetuspalvelu

Voit olla oikeutettu kuljetuspalveluun, jos sinun on vaikea liikkua omatoimisesti ja matkustaa julkisilla kulkuvälineillä.

Kuljetuspalvelumatkat tehdään tavallisella taksilla. Saadaksesi kuljetuspalvelua sinulla täytyy olla pysyvä toimintarajoite. Lääkärin täytyy vahvistaa kuljetuspalvelun tarve erityisellä todistuksella. Kuljetuspalvelukäsittelijä tekee selvityksen ja kirjoittaa lausunnon Tukholman alueen (Region Stockholm) kuljetuspalvelulautakunnalle.

Kuljetuspalvelulautakunta päättää, oletko vai etkö ole oikeutettu kuljetuspalveluun.

Valtakunnallinen kuljetuspalvelu

Voit olla oikeutettu valtakunnalliseen kuljetuspalveluun matkustaessasi vapaa-ajalla Tukholman läänin kuljetuspalvelualueen ulkopuolella, jos sinulla on pysyvä toimintarajoite ja olet väestökirjoilla Solnassa.
Sinulla voi olla oikeus saada valtakunnallista kuljetuspalvelua matkustaessasi Tukholman läänin kuljetuspalvelualueen ulkopuolella, jos:

 • sinä, joka haet sitä, olet väestökirjoilla Solnan kaupungissa
 • toimintakykysi katsotaan olevan rajoittunut vähintään 6 kuukauden ajan ja se voidaan pyydettäessä vahvistaa lääkärintodistuksella tai erityisellä selvityksellä
 • et toimintarajoitteen vuoksi voi tehdä matkaa kohtuuhintaan julkisilla kulkuvälineillä tai ilman saattajaa
 • matka on virkistys- tai vapaa-ajanmatka tai muu yksityisluonteinen matka
 • teet matkan Ruotsissa, mutta Tukholman läänin ulkopuolella
 • teet matkan saattajan kanssa julkisilla kulkuvälineillä tarkoitukseen erityisesti sovitetulla ajoneuvolla tai taksilla
 • matkaasi ei kustanneta julkisilla varoilla (toinen kunta, alue, valtio ym.)

Jos tarvitset matkalla saattajaa, voidaan lupaan sisällyttää myös saattaja.

Valtakunnallista kuljetuspalvelua ei myönnetä tavanomaisena määräaikaisena lupana, vaan sitä on haettava kullekin matkalle erikseen.

Ota yhteyttä avuntarpeenkäsittelijään/LSS-käsittelijään hyvissä ajoin ennen matkaa. Hakemusasika on tavallisesti kolme viikkoa. Suurten pyhien edellä esiintyy yleensä ruuhkaa ja monen lähdön matkaliput on myyty loppuun, joten tee hakemus erityisen hyvissä ajoin.

Valtakunnallista kuljetuspalvelua myönnetään tarpeiden perusteella halvimmalla mahdollisella tarkoitukseen soveltuvalla matkustustavalla. Valtakunnallisen kuljetuspalvelun kustannus (omavastuumaksu) vastaa tavanomaisia matkakustannuksia julkisilla kulkuvälineillä. Valtakunnalliseen kuljetuspalveluun ei myönnetä erityistä lupaa, vaan sitä on haettava kullekin matkalle erikseen.

Pysäköintilupa

Pysäköintiluvan avulla henkilöt, joilla on erityisen suuria kävelyvaikeuksia, voivat pysäköidä auton lähemmäs matkakohdetta.

Oikeus pysäköintilupaan määräytyy kävelyvaikeuksien perusteella. Pysäköintilupa voidaan myöntää pyörätuolia käyttäville ja muille, joille käveleminen tuottaa vaikeuksia. Liikuntaesteisille, jotka eivät itse aja autoa, myönnetään pysäköintilupa vain erityisistä syistä.

Lupa on voimassa toimintarajoitteisille varatuilla parkkipaikoilla ja teillä tai vastaavilla, joilla pysäköiminen on kielletty liikennemerkillä. Lupa on myös voimassa maksullisella parkkipaikalla, jolle voi pysäköidä maksamatta maksua.

Lupa ei ole voimassa sellaisilla yksityisen omistajan maa-alueilla eikä parkkitaloissa, joille pysäköiminen on kielletty liikennemerkillä ja joille pysäköimiseen tarvitaan omistajan suostumus. Se ei myöskään ole voimassa määrättyyn tarkoitukseen varatuilla alueilla, kuten esimerkiksi lastaus-, taksi- ja kääntymisalueilla.

Lisätietoa voimassaolosta ja säännöistä saa pysäköintiluvan myöntämisen yhteydessä.

Pysäköintilupaa voivat hakea Solnassa väestökirjoilla olevat.

Tuki omaiselle

Monelle omaiselle rakkaan läheisen auttaminen ja tukeminen on itsestään selvä asia. Omaista ei kukaan pysty korvaamaan, mutta joskus omaistenkin tulee ajatella omaa hyvinvointiaan.

”Omaisella” tarkoitetaan tässä yhteydessä lähiomaisten/perheen lisäksi läheistä ystävää tai muuta tärkeää henkilöä.

Omaistuki on tarkoitettu henkilöille, jotka tukevat ja auttavat pitkäaikaisesti sairaita tai toimintarajoitteisia läheisiään, jotka eivät arkipäivän toiminnoista omatoimisesti. Tarjoamme omaisille yksilöllisiä keskusteluja, esitelmiä ja koulutukseen myönnettäviä tukitoimia. Omaistukeen sisältyvät aktiviteetit ovat maksuttomia.

Omais- ja dementiatiimiin kuuluvat omaiskonsulentti, dementiakoordinaattori, jolla on sairaanhoitajan pätevyys, ja toimintaterapeutti.

Toimintarajoitteisten asiamies

Toimintarajoitteisten asiamieheltä voi saada neuvoja ja opastusta arkipäivän asioissa.

Kyse voi olla esteettömyyteen, asunnon sopeuttamiseen, kotipalveluun, arkipäivän aktiviteetteihin, informaatioon ym. liittyvistä asioista. Voit myös esittää mielipiteitä kunnan toiminnasta.

Toimintarajoitteisten asiamies ei voi muuttaa viranomaisen tekemää päätöstä. Toimintarajoitteisten asiamiehellä on itsenäinen asema ja vaitiolovelvollisuus.

Toimintarajoitteisten asiamies kokoaa ja levittää tietoa kunnan eri toimintamuodoista ja tuo esiin mahdollisia tarpeita ja puutteita sekä tukee kunnallisia toimintayksiköitä ja toimii yhteistyössä niiden kanssa ja kuuntelee sinua ja opastaa sinua eteenpäin asioissasi.

Toimintaesteasioiden neuvosto

Solnassa on toimintaesteasioiden neuvosto, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa kokonaisvaltaisesti kaupungin eri toimintayksiköiden työtä toimintaesteasioissa.

Neuvosto koostuu kaikkien lautakuntien poliittisesti valituista edustajista sekä niiden organisaatioiden edustajista, jotka ovat suuntautuneet Solnan toimintarajoitteisten organisaatioiden jäsenille ajankohtaisten asioiden ajamiseen.

Neuvosto on kunnanhallituksen ja sen yhdenvertaisuustoimikunnan neuvonpitoelin. Neuvosto voi yleensä toimia neuvonpitoelimenä ja antaa neuvoja toimintaesteasioita koskevia päätöksiä edeltävästi.

Sairaanhoito Visa Dölj

Hoitoneuvoja verkossa ja puhelimitse 1177
Verkkosivuilta www.1177.se saat eri sairauksiin liittyviä neuvoja ja tietoa siitä, minkä tahon puoleen voit kääntyä saadaksesi tarvitsemaasi hoitoa.

Sairaanhoito ja apuvälineet

Tukholman alue (aikaisemmin maakäräjät) vastaa kaikista lääkärien toimista sekä erikoiskuntoutustoimista.

Henkilöille, jotka asuvat LSS:n mukaisessa erityisessä palveluasunnossa, kunta vastaa terveyden- ja sairaanhoidosta, joka täytyy tapahtua palvelun käyttäjän asunnossa, ns. kotisairaanhoidosta, jonka toteuttavat sairaanhoitaja, toiminta-
terapeutti tai fysioterapeutti, jotka voivat arvioida apuvälineiden tarpeen.

Voit edellä mainitun sijasta myös käydä alueen avoterveydenhuollossa saadaksesi sairaanhoitoa ja apuvälineitä (omalääkärin vastaanotto ja perusterveydenhuollon kuntoutuspalvelut).

Lasten kuntoutuskeskus

Lasten kuntoutuskeskus tarjoaa kuntoutustoimia 0-17-vuotiaille lapsille, joilla on jokin pysyvä toimintarajoite, ja neuvoja ja tukea heidän perheelleen.

Kuntoutuskeskus Sollentuna lapset on lasten kuntoutuskeskus, jossa työskentelee toimintaterapeutti, fysioterapeutti/lääkintävoimistelija, kuraattori, logopedi, psykologi ja erikoispedagogi.

Tavoitteena on auttaa lasta kehittämään toimintakykyään parhaalla mahdollisella tavalla antamalla hänelle opastusta, tukea ja hoitoa yksilöllisesti ja/tai ryhmissä sekä antamalla lapsen lähiympäristöön kuuluvalle henkilökunnalle konsultointitukea. Tukitoimet ovat maksuttomia.

Kuntoutustoimien hakemuslomakkeita saa soittamalla kuntoutuskeskukseen.

Aikusten kuntoutuskeskus

Kuntoutuskeskus Sollentuna antaa neuvontaa, tukea ja hoitoa toimintarajoitteisille. Se tarjoaa myös tukea omaisille, uskotuille miehille ja henkilökunnalle. Kaikki tukitoimet ovat maksuttomia. Kuntoutuskeskuksen henkilökunnalla on erityisen laaja-alaiset tiedot toimintarajoitteista. Täällä voi saada tukea toimintaterapeutilta, kuraattorilta, logopediltä, psykologilta, lääkintävoimistelijalta ja erikoispedagogilta.

16-18-vuotiaiden huoltajat hakevat nuoren puolesta kuntoutuspaikkaa.
18 vuotta täyttäneet hakevat paikkaa itse tai edustajiensa välityksellä. Kuntoutustoimien hakemuslomakkeita saa soittamalla kuntoutuskeskukseen.

Sairausmatka

Sairausmatka on matka hoitopaikan, esimerkiksi lääkärin, fysioterapeutin, hammaslääkärin tai kuraattorin vastaanoton, välillä. Oikeus saada korvausta sairausmatkasta määräytyy lääketieteellisen arvion perusteella. Hoidonantaja päättää, milloin sairausmatkasta voi saada korvausta.

Oikeus sairausmatkasta saatavaan korvaukseen eri ajoneuvoilla matkustettaessa määräytyy lääketieteellisen terveydentilan ja tarpeen perusteella. Voit olla oikeutettu korvaukseen sairausmatkasta omalla autolla, taksilla tai erikoisajoneuvolla.

Korvausta sairausmatkasta ei voi vaatia. Korvausta sairausmatkasta ei myöskään voida myöntää seuraavien syiden perusteella:

 • vastaanotolle on pitkä matka
 • julkisilla kulkuvälineillä matkustaminen on hankalaa käyntiajankohdan vuoksi.

Sairausmatkakorvausta ei myöskään voi saada työterveydenhuollossa, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon terveystarkastuksissa, kuntosalissa tai kunnonhoitolaitoksessa käynneille.

Jos sinulla on kysyttävää sairausmatkoista, puhu hoidonantajasi kanssa tai ota yhteyttä kuljetuspalvelun asiakaspalveluun puhelimitse
08-720 80 80.

Kuljetuspalvelun asiakaspalvelu on avoinna:

Maanantai - perjantai 07.00–20.00

Hammashuoltotuki

LSS:n henkilöpiiriin kuuluvilla tai laaja-alaista hoitoa ja hoivaa pysyvästi tarvitsevilla voi olla saada Tukholman alueen taloudellista tukea hammashuoltoon. Tukeen sisältyy etsivä suunterveysarvio ja välttämätön hammashoito. Etsivä suunterveysarvio on yksinkertainen tutkimus, joka tehdään asuinpaikkakunnalla. Tutkimus on maksuton. Jos suostut suunterveysarvion tekemiseen, hammashuoltoalan yritys ottaa sinuun yhteyttä varatakseen sinulle ajan.

Hammashuoltotuen saamiseen vaaditaan erityinen todistus, ns. hammashuoltotukitodistus. Todistus vahvistaa sen, että sinulla on sairaus ja/tai toimintarajoite, joka oikeuttaa hammashuoltotukeen.

Jos sinulle on myönnetty LSS-tukitoimia, hammashuoltotukitodistuksen laatii LSS-käsittelijä.

Valitset itse hammaslääkärin, jonka vastaanotolla saat välttämätöntä hammashoitoa. Välttämättömästä hammashoidosta aiheutuvat kustannukset saat laskea yhteen muiden terveyden- ja sairaanhoitomaksujesi kanssa. Tällöin hammashuolto kuuluu sairaanhoidon suurkustannussuojan piiriin.

Jos et saa jatkuvaa LSS:n mukaista tukea ja palvelua Solnan kaupungin kautta, voit hakea hammashuoltotukea Tukholman alueen Hammashuoltoyksikön kautta.

Tukholman hammas-huoltoyksikkö

Puhelin: 08-123 133 00

Linkit Visa Dölj

Autism- ja Aspergerliitto:

www.autism.se

DHR (liikuntarajoitteisten järjestö):

www.dhr.se

Tiedotuspalvelu vammaisasioissa:

www.handikappupplysningen.se

Valtakunnallinen Attention-liitto (lapset, nuoret ja aikuiset joilla on AD/HD, DAMP tai näiden kaltaisia toimintaesteitä):

www.attention.se

Valtakunnallinen kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten liitto:

www.fub.se

RBU (Valtakunnallinen liikuntaesteisten lasten ja nuorten liitto):

www.rbu.se

RSMH (Valtakunnallinen psykososiaalisesti toimintarajoitteisten liitto):

www.rsmh.se

www.socialstyrelsen.se

www.lssguiden.se

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad