Likabehandlings­kommitten

Likabehandlingskommittén är politiskt sammansatt organ under kommunstyrelsen, som ska kunna fungera som stöd och en remissinstans inför beslut i kommunstyrelsen inom likabehandlingsoområdet.

Kommitténs uppdrag läggs fast i direktiv som beslutas av kommunstyrelsen. Kommittén ska stödja, stimulera, främja, kunskapsutveckla och följa likabehandlingsarbetet i staden.

Bidra till stadens vision och mål

Solna stads likabehandlingsarbete är en av de tvärsektoriella frågor som integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse.

Utgår från diskrimineringslagen

Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen, som förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Staden ska arbeta proaktivt med samtliga likabehandlingsperspektiv för att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service i stadens verksamheter. Arbetet utifrån ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv samordnas av stadens personalorgan: kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ledamöter i likabehandlingskommittén Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad