Lika­behand­ling

Solna stads likabehandlingsarbete är en av de tvärsektoriella frågor som integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål.

Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen, som förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identiet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Likvärdigt bemötande och service

Staden ska arbeta proaktivt med samtliga likabehandlingsperspektiv för att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service i stadens verksamheter. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetplan och budget inkludera likabehandlingsaktiviteter som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse.

Bidrag till verksamheter

Solna stads likabehandlingskommitté har möjlighet att ge bidrag till verksamheter som har en idé om att utveckla sitt likabehandlingsarbete. Bidraget kan ges för att stimulera ett proaktivt likabehandlingsarbete i syfte att medborgare ska få likvärdig service och bemötande i mötet med stadens verksamhet. Likabehandlingsbidraget kan sökas av samtliga verksamheter som finansieras av Solna stad. Ansökan ska skickas in senast den 15 oktober.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad