Likabehandling

Solna stads likabehandlingsarbete ska genomsyra all verksamhet såväl internt som externt och bidra till att göra Solna till en attraktiv stad att bo, verka och arbeta i.

Avsikten med likabehandlingsarbetet är att säkerställa att alla får ett likvärdigt bemötande i stadens verksamheter och att alla Solna stads medarbetare behandlas likvärdigt på arbetsplatsen.

Utgår från diskrimineringslagen

Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen som i sin tur till stor del utgår från EU-direktiv. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Proaktivt perspektiv

Jämställdhetsarbetet utgår också från den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen), vilken Solna stad anslöt sig till år 2006. De olika regelverken har både arbetsgivar- och verksamhetsperspektiv. Kommitténs arbete ska präglas av ett proaktivt perspektiv.

Bidrar till Solna stads vision

Likabehandlingsperspektivet är integrerat i stadens styrsystem genom målstrukturen och ska beaktas av nämnder och styrelse i verksamhetsplan och budget. Arbetet ska harmoniera med stadens målarbete, bidra till visionen om det hållbara Solna och vara en del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad