Solna klättrar i rapport om trygghet och säkerhet

Solna stad har kraftigt förbättrat sitt resultat i den nationella undersökningen som fokuserar på trygghet och säkerhet. Solna placerar sig på 40:e plats. En förbättring med 58 platser jämfört med i fjol.

Undersökningen "Öppna jämförelser" täcker alla 290 kommuner i Sverige och tas fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Undersökningen visar att andelen anmälda stöld- och tillgreppsbrott samt anmälda brott om skadegörelse minskar. Antal personskador och anmälda våldsbrott är oförändrade jämfört med förra året.

En annan undersökning är polisens trygghetsmätning för 2023. Av denna framgår att trots att brottsligheten inte ökat så upplever invånarna i staden en något ökad otrygghet i det egna bostadsområdet i förhållande till 2021 års mätning.

Solna ska bli tryggare

Under 2023 intensifierades trygghets- och säkerhetsarbetet i Solna stad. Arbetet med att sätta upp trygghetskameror inleddes och ronderande väktare sattes in. Arbetet fortsätter med att rekrytera fältassistenter och fritidsfältare som ska arbeta förebyggande i Solna. Under 2024 permanentas dessa insatser.

I budgeten för nästa år förstärks Kultur- och fritidsnämnden med sju miljoner kronor, för att ge barn och unga en trygg och meningsfull fritid. Solna kulturskola ska få fler platser och möjligheten till att gå på sommarkollo införs för stadens barn och unga. Fler ytor ska öppnas upp för idrottande, bland annat genom nya idrottsplaner på Huvudstafältet och en upprustning av Skytteholms IP. Kompetensnämnden får mer resurser, bland annat för att kunna fortsätta erbjuda sommarjobb till fler ungdomar.

Hagalundslyftet ska lyfta Hagalund

Hagalundslyftet inleddes i år och handlar om att lyfta stadsdelen och öka tryggheten. Det nedbrunna centrumet ska byggas upp, stadsmiljön ska förbättras och den kommunala servicen ska flyttas tillbaka till Hagalund. Under nästa år permanentas väktarronderingarna i Hagalund, fältassistenter kommer att finnas närvarande på gator och torg. Fritidsverksamheten förstärks och samarbetet med polisen fördjupas.

Läs mer om vad som görs i Hagalund.

Kontakta oss

Senast uppdaterad