Solna stads budget 2024 – barn och trygghet i fokus

I november beslutade kommunfullmäktige om Solna stads budget för 2024. Satsningar på skolan, förskolan och utvecklingen av stadens trygghets- och säkerhetsarbete kommer vara i fokus för Solna stad under 2024.

Fotograf: Leif Johansson

Solna stad har en god ekonomi och ekonomisk hushållning. Det möjliggör flera satsningar inom ramen för denna budget. De stora förstärkningarna går till skolnämnden och förskolenämnden, som får tillskott på 54 miljoner kronor respektive 30 miljoner kronor. Skattesatsen förblir oförändrad för 2024.

– Det här är en budget som sätter barnens framtid först. Vi lägger också stor vikt vid att göra Solna till en tryggare stad att leva och verka i – för alla. Tidigare trygghetsinsatser permanentas och vi ökar ambitionerna ytterligare för trygghetsarbetet under 2024, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Fler lärare och minskade klasstorlekar

I början av 2023 höjdes skolpengen och riktmärket för klasstorlekarna sänktes från 30 till 25. Med skolnämndens tillskott på 54 miljoner kronor fortsätter satsningen på att stärka Solnas skolor. Fler lärare ska anställas och andelen behöriga lärare ska öka. Klasstorlekarna ska fortsätta minska, ett arbete som påbörjades 2023 med förskoleklasser om max 25 elever. Lovskolan införs även för elever i lägre åldrar, för att hjälpa fler att klara grundskolan. Upprustningarna av Solnas skolor fortsätter genom satsningar på tekniska nämnden.

Personaltätheten i förskolan ska öka

Arbetet med att ge barn bästa möjliga förutsättningar börjar i förskolan. Satsningarna på förskolenämnden ska gå till att höja personaltätheten i Solnas förskolor. Långsiktigt är målsättningen att förskolan ska ha en personaltäthet om max 15 barn per tre personal. Arbetet med att rusta upp Solnas förskolor och förskolegårdar växlar upp, även det genom tillskott till tekniska nämnden.

Ett tryggare Solna

Under 2023 intensifierades trygghets- och säkerhetsarbetet i Solna stad. Arbetet med att sätta upp trygghetskameror inleddes, ronderande väktare sattes in och tillsammans med invånare, föreningslivet och näringslivet sjösattes Hagalundslyftet. Arbetet fortsätter med att rekrytera fältassistenter och fritidsfältare, som ska arbeta förebyggande ute på Solnas gator och torg. Under 2024 permanentas dessa insatser.

Kultur- och fritidsnämnden förstärks med sju miljoner kronor, för att ge barn och unga en trygg och meningsfull fritid. Solna kulturskola ska få fler platser och möjligheten till att gå på sommarkollo införs för stadens barn och unga. Fler ytor ska öppnas upp för idrottande, bland annat genom nya idrottsplaner på Huvudstafältet och en upprustning av Skytteholms IP. Kompetensnämnden får mer resurser, bland annat för att kunna fortsätta erbjuda sommarjobb till fler ungdomar. Etableringen av nyanlända ska fortsätta i hög takt under 2024.

Kontakta oss

Senast uppdaterad