Staden anpassar för skyfall i Frösunda

För att förhindra översvämningar vid framtida skyfall planerar Solna stad olika smarta lösningar, till exempel kring kvarteret Tygeln i Frösunda. De samlade åtgärderna ska kunna omhänderta över 14 000 kubikmeter vatten.

– Vi har under året kartlagt och analyserat skyfallsrisker i staden och nu har vi ett bra verktyg i arbetet med klimatanpassning för framtiden. Åtgärderna kring kvarteret Tygeln är bra exempel på vår vision om hållbar stadsutveckling, med miljömässiga och sociala fördelar för Solnaborna, säger Sofia Widforss Poignant, miljöstrateg i Solna stad.

I hållbar stadsutveckling ingår att redan vid planering av nya eller befintliga områden se till att byggnader och infrastruktur skyddas från översvämning, som kan leda till allvarliga skador.

– Kraftiga regn kommer att bli vanligare i framtiden, på grund av klimatförändringarna. Det vi gör nu handlar om att fördröja och ta hand om stora vattenmassor uppströms så att de inte orsakar en kraftig översvämning, säger Erik Nordenstam, planarkitekt i projektet.

För att motverka översvämning i lågpunkten som finns i planområdet kommer stora delar av skyfallsvattnet avledas och magasineras högre upp, innan det kommer till lågpunkten. Detta sker bland annat i två närliggande parker.

– Simuleringar i skyfallsutredningen visar att Fröparken och Lilla Frösunda gårds park ligger lämpligt till längs vattnets naturliga rinnvägar, säger Erik.

Vy över området där anpassningar för skyfall planeras: Lilla Frösunda gårds park, Fröparken och Wijnbladsparken.

Vy över området där anpassningar för skyfall planeras: Lilla Frösunda gårds park, Fröparken och Wijnbladsparken.

Damm och underjordiska magasin

I Lilla Frösunda gårds park, en av Solna stads fem stadsdelsparker, föreslås en ny damm som ska fördröja minst 8500 kubikmeter vatten. Den befintliga dammen utökas och marken runt omkring omformas till en skålformad yta.

– Gårdens kulturhistoriska värden, till exempel träden i allén, kommer att bevaras och parken ska även fortsatt vara en fin miljö att vistas i.

I Fröparken, som ligger vid Gårdsvägen, föreslås ett underjordiskt skyfallsmagasin.

– Denna lilla men viktiga park utvecklas för att bli mer spännande att umgås och vistas i. Fröparken kommer även fortsatt att ha en del för lek och en mer grönskande del, och ett skyfallsmagasin byggs under den södra delen av parken.

Skyfallsmagasin i Fröparken

Bilden visar planerna på skyfallsmagasin i Fröparken

Varför skyfallsmagasin?

– Vid skyfall i tätbebyggda områden hinner inte allt vatten ledas vidare i det vanliga ledningsnätet, som är anpassat för mer måttligt regn. Då är till exempel underjordiska skyfallsmagasin en bra lösning. De samlar upp stora mängder dagvatten som sedan transporteras bort under kontrollerade former, exempelvis genom att vattnet efter skyfallet släpps vidare till ledningsnätet när nätet inte längre är fullt.

En ny park

Staden planerar även en ny park – Wijnbladsparken – i norra delen av Frösunda. Här ska anläggningar för att magasinera skyfallsvatten under mark också byggas in.

Ett annat exempel på skyfallsanpassning i området är platta tak med sarg på nya byggnader, som kommer att hålla kvar vatten vid kraftiga regn och minska vattennivån kring den naturliga lågpunkten i Gårdsvägen.

Totalt planeras ett tiotal olika skyfallsåtgärder omkring kvarteret Tygeln, för att skydda den planerade bebyggelsen i kvarteret. Tillsammans möjliggör dessa skyfallsåtgärder att cirka 14 000 kubikmeter vatten fördröjs och tas om hand på ett kontrollerat sätt.

Tre större planerade skyfallsåtgärder:

  • Lilla Frösunda gårds park – den nuvarande dammen utökas och marken runtomkring byggs delvis om för att kunna hålla kvar skyfallsvatten.
  • Fröparken utvecklas och får ett underjordiskt skyfallsmagasin.
  • Wijnbladsparken – här planeras skyfallsmagasin under mark.

Lilla Frösunda och Fröparken program för skyfallsåtgärder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvarteret Tygeln 1 och 3. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad