Priset Årets cykelprestation till Solna stad

Solna stad fick ta emot priset ”Årets cykelprestation” för 2022 av Region Stockholm för ”stora insatser för att förbättra förutsättningarna för regional cykling.”

Årets cykelprestation är en utmärkelse som Region Stockholm delar ut till en aktör som har utmärkt sig extra bra under året. Utnämningen görs utifrån en samlad bedömning av flera faktorer, bland annat utbyggnad och planering av regionala cykelstråk, cykelparkeringar, drift och underhåll samt cykelfrämjande aktiviteter.

- Jag är mycket glad och stolt över att Solna får pris för årets cykelprestation. Det här visar att vårt långsiktiga och strategiska arbete uppmärksammas och uppskattas. Utbyggnad av bredare cykelbanor, bättre belysning och sopsaltning vintertid är några exempel på stadens åtgärder. Arbetet fortsätter och det finns fortfarande mer att göra. Målet är att år 2030 ska var femte resa inom Solna ske med cykel, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande i Solna stad.

Priset delades ut i Solna stadshus av regionrådet Gustav Hemming och motiveringen löd:

”Utmärkelsen Årets cykelprestation 2022 går till Solna stad. Solna har under det gångna året gjort stora insatser för att förbättra förutsättningarna för regional cykling bland annat genom att bygga ut 4,3 kilometer av det regionala cykelvägnätet. Bäst i länet! Solna har även en tydlig kurs framåt med sina totalt 13 kilometer beslutade åtgärder på regionala cykelstråk. Solna deltar med stort engagemang i samverkansarbetet för cykelutvecklingen i länet, bland annat genom den regionala cykelförhandlingen som syftar till att tillsammans med grannkommuner och Trafikverket snabba på utbyggnaden av regionala cykelstråk.”

- Det är glädjande och stimulerande att vårt arbete för ökad cykling blir uppmärksammat genom detta pris. Med stöd av vår cykelplan och tillhörande genomförandeprogram kommer vi fortsätta att förbättra cykelinfrastrukturen för såväl Solnabor som besökare och pendlingscyklister. Det säger David Nordin, stadsmiljöchef i Solna stad.

Fem prioriterade genomförda cykelprojekt

  • Ekelundsvägen – En del av Sundbybergsstråket. Solnas mest trafikerade cykelväg med ca 4 800 cyklister per dag. Cykelvägen har breddats, fått en genare sträckning och försetts med ny belysning.
  • Solnavägen/Frösundaleden – En dubbelriktad cykelöverfart har anlagts längs Solnavägen över Frösundaleden. Åtgärden har markant ökat framkomligheten för cyklisterna längs det regionala cykelstråket Solnastråket.
  • Ulriksdalsskolan – Projektet, som är en del av Märstastråket, har inte bara ökat standarden för den regionala cyklingen, utan också bidragit till en säkrare skolväg för barnen på Ulriksdalsskolan. Stråket har breddats, gång- och cykeltrafiken separerats och belysningen moderniserats.
  • Östervägen – Den här sträckan utgjorde tidigare en felande länk i Solnastråket genom att cykling skedde i blandtrafik. Tack vare en tydlig prioritering av gaturummet så kunde cykelfält anläggas vilket medfört att både framkomligheten och trafiksäkerheten förbättrats.
  • Kolonnvägen – Märstastråket har tidigare hoppat mellan Kolonnvägens sidor, men med denna åtgärd tillsammans med pågående exploateringsprojekt så kommer stråket att löpa längs vägens östra sida i hela sin sträckning.

Cykelbokslutet

I samband med prisutdelningen presenterade också Region Stockholm årets cykelbokslut som beskriver utvecklingen i länet i förhållande till den regionala cykelplanen. Läs mer här Region Stockholms hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad