Ny passage för fiskar ska förbättra vattnet i Råstasjön

Råstasjön

Med den nya sjötröskeln kan fiskar och andra vattenlevande djur simma upp i Råstasjön.

En ny sjötröskel och utlopp med porlande vatten ska göra det möjligt för fiskar och musslor att ta sig in i Råstasjön. Utöver de ekologiska vinsterna skapas en vacker och trivsam plats för rekreation. Arbetet påbörjas under juli och avslutas under hösten.

Vid Råstasjöns utlopp finns idag Råstadammen, ett betongdämme som hindrar fiskar och andra vattenlevande djur att ta sig in i sjön. För att skapa fria vandringsvägar byggs nu en sjötröskel med naturligt vattenflöde där fiskar kommer att kunna vandra hela vägen från Brunnsviken.

– Utöver de ekologiska vinsterna får Solnaborna en vacker och trivsam plats att vistas på. Istället för en igenvuxen betongdamm med stillastående vatten kommer vi att kunna höra ljudet av porlande vatten och se fiskar simma upp i sjön, säger Martin Båth, projektledare på tekniska förvaltningen.

Musslor från Råstadammen

Musslor flyttas över från Råstadammen till Råstasjön.

Bättre vattenkvalitet

Även musslorna, som idag finns i stora mängder nedströms dämmet, kommer att kunna ta sig vidare till sjön, när mussellarverna klamrar sig fast på vandrande fiskars gälar.

– Hela Råstaån är full med musslor som kommer att göra stor nytta som naturliga reningsverk i sjön. Med den nya sjötröskeln kan vattenkvaliteten i Råstasjön förbättras, säger Linda Svensson, limnolog på Solna stad.
Inför byggandet av sjötröskeln har hon och kollegor flyttat över ytterligare hundratals musslor till sjön, en åtgärd som gjordes även förra året.

Sjötröskeln kommer att skapa ett mer naturligt vattenflöde där sjöns vattennivå tillåts variera. Åtgärderna förväntas förbättra vattenkvaliteten i sjön då risken för igenväxning minskar, något som är gynnsamt även för fågellivet.

Byggstart i juli

Arbetet med att skapa sjötröskeln påbörjas i juli och beräknas vara klart under hösten. Betongdammen ersätts av en vattenmiljö med stenar och block.

Översikt över projektet att bygga en ny sjötröskel vid Råstasjön.

Bilden visar var den nya sjötröskeln i sten byggs.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad