Ny trafikplan för ett växande och hållbart Solna

Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2021 om en ny trafikplan för Solna. Trafikplanen ska ligga till grund för planeringen av nya utbyggnadsområden i staden och för utvecklingen av den befintliga stads- och trafikmiljön.

Solna växer och många vill bosätta sig och etablera verksamhet i staden. Det ställer krav på en utveckling av kommunikationerna och transportsystemet i takt med att staden växer. Kommunstyrelsen har därför antagit en ny trafikplan för Solna stad.

- Solna ska vara en växande och hållbar stad i framkant. Den nya trafikplanen skapar förutsättningar för Solna att fortsätta att växa och samtidigt ta viktiga steg i arbetet mot en klimatneutral stad, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Fyra nya strategier

I trafikplanen finns fyra övergripande strategier som syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av stads- och trafikmiljön. De fyra strategierna innebär:

 1. Minska behovet av resor och transporter med bil
 2. Verka för fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken
 3. Utnyttja goda kollektivtrafiklägen för bebyggelse
 4. Fortsätta utveckla gång- och cykelinfrastrukturen

Utöver dessa finns särskilda strategier för respektive trafikslag – gång- och cykeltrafik, biltrafik, kollektivtrafik och godstrafik. Inriktningen är att främja framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet i Solna för alla trafikslagen.

Det här gör Solna idag

Arbetet med att utveckla transportsystemet Solna i enlighet med trafikplanen är redan påbörjat. Idag pågår flera projekt som syftar till att underlätta för stadens invånare och inpendlare:

 • Utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden med tre nya stationer; Hagastaden, Södra Hagalund, Arenastaden
 • Utbyggnaden av Mälarbanan med en ny pendeltågsstation i Huvudsta
 • Arbetet för att öppna upp kompletterande tunnelbane- och pendeltågsentréer, såsom Ekelund vid Västra Skogen och Solna Business Park intill Sundbybergs station
 • Utveckling av kollektivtrafiknoderna vid Solna station, Solna centrum och Sundbybergs station
 • Anläggning av kollektivtrafikfält på Huvudstaleden och Frösundaleden för att utveckla stombusstrafiken.
 • Omvandlingen av Solnavägen, Enköpingsvägen och Storgatan till levande stadsgator med plats för alla trafikanter
 • Optimering av trafiken i gatunätet för att underlätta framkomlighet och tillgänglighet
 • Utbyggnad av laddplatser för elbilar i gatumiljön
 • Utveckling av gång- och cykelvägnätet i Solna
 • Utveckling av gångstråken längs Råstasjön, Ulvsundasjön och Brunnsviken

Läs hela trafikplanen här på solna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad