Solna stads budget 2022 – fokus på skola, förskola och äldre

Den 29 november 2021 beslutade kommunfullmäktige i Solna stad om verksamhetsplan och budget för 2022. Budgeten tillkommer i spåren av pandemin och innehåller satsningar på stadens kärnverksamheter – skola, förskola och äldreomsorg. Skatten förblir oförändrad.

Nu har verksamhetsplan och budget för 2022 med inriktning för 2023–2024 beslutats av kommunfullmäktige. Budgeten tillkommer i spåren av pandemin, som har påverkat Solnas stads ekonomiska förutsättningar. Staden har till följd av tidigare års ekonomiska överskott en stabil grund att stå på och kan därför göra fortsatta ekonomiska satsningar på stadens verksamheter med ett särskilt fokus på skola, förskola och äldreomsorg.

– Solna stads budget för 2022 tillkommer i spåren av pandemin och tack vare många år av ekonomiska överskott kan satsningar göras på stadens kärnverksamheter med fokus på skola, förskola och äldreomsorg. Det görs en rekordstor satsning på att höja skolpengen för att Solnas skolor ska kunna förstärka arbetet med kunskapsuppdraget, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Skola, förskola och äldreomsorg

Ett särskilt fokusområde i budgeten för 2022 är skola och förskola. En satsning på 25 miljoner görs för att höja skolpengen i syfte att förbättra kunskapsresultaten och för att stärka stödet till elever med behov av särskilt stöd. Dessutom får skolnämnden i uppdrag att ta fram en ny strategi för att förbättra kunskapsresultaten i Solnas kommunala skolor och att ta fram ett stödjande regelverk för att främja studiero och en trygg lärmiljö. Arbetet med upprustning av skollokaler fortsätter utifrån investeringsbudgeten och skolupprustningsfonden. Inom förskolan görs en satsning på 15 miljoner kronor för att intensifiera arbetet med att minska barngruppernas storlek genom att öka personaltätheten. Arbetet med att rusta upp och bygga om förskolor för att möjliggöra mindre barngrupper fortsätter också under 2022. Därutöver fortsätter satsningen på 3 miljoner för att rusta upp stadens lekplatser. Det görs även satsningar på Solnas äldre. Under 2022 satsas 10 miljoner kronor för att stärka äldreomsorgen och för att fullfölja arbetet med att förebygga ensamhet hos äldre och med att stärka kompetensen hos medarbetare i omsorgen.

Ett tryggt och hållbart Solna

Verksamhetsplan och budget för 2022 har även en fortsatt inriktning på miljö, klimat och trygghet. Det görs en satsning på 19 miljoner kronor för att fortsätta att genomföra cykelplanen och på 5 miljoner kronor för att återplantera träd, buskar och annan växtlighet i stadsmiljön. Det görs även en satsning på att förstärka skötselåtgärderna i Råstasjöns och Igelbäckens naturreservat. Dessutom fortsätter satsningarna på att förbättra luftkvaliteten och vattenkvaliteten i Solnas vattenförekomster. Även trygghetssatsningarna fortsätter med inriktningen på att genomföra trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön.

Oförändrad skatt 2022

Solna stad har en god ekonomi och tillväxt. Förutom inriktning och ekonomiska ramar för stadens verksamheter innehåller budgeten beslut om skattesats för 2022, vilken ligger kvar på nuvarande nivå: 17,12 per skattekrona. Bakom förslaget till budget för 2022 står en blågrön majoritet i Solna, bestående av Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad