Solna stad överklagar förvaltningsrättens dom om ny skolorganisation

Solna stad överklagar förvaltningsrättens dom om skolnämndens beslut om ny stadieindelning på Skytteholmsskolan. Beslutet om nya skolorganisation syftar till att säkerställa rätt antal elevplatser, behöriga lärare och högre kvalitet på undervisningen.

Solna stad har tagit del av förvaltningsrättens dom från den 5 juli 2021 som upphäver det beslut om ny stadieindelning på Skytteholmsskolan som fattades av skolnämnden den 10 december 2020. Solna stad bestrider de skäl som en oenig förvaltningsrätt anger och kommer att överklaga domen till kammarrätten.

– Jag har stor respekt för att det finns olika uppfattningar om skolnämndens beslut om ny skolorganisation, som syftar till att säkerställa rätt antal elevplatser, behöriga lärare och högre kvalitet på undervisningen. Samtidigt är jag trygg med att beslutet är fattat för barnens bästa och är förenligt med FN:s barnkonvention, säger Alessandra Wallman, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad.

Den oeniga förvaltningsrätten upphäver beslutet med hänvisning till FN:s barnkonvention, men bedömer i övrigt att Solna stad beslut inte strider mot kommunallagen. Bestämmelserna i FN:s barnkonvention är allmänt hållna och handlar om att barnens bästa ska beaktas vid ett beslut. Solna stad delar inte förvaltningsrättens synpunkt utan anser att staden tagit hänsyn till barnens bästa i de barnkonsekvensanalyser som legat till grund för beslutet om den nya stadieindelningen för Skytteholmskolan. Även rådmannen Eva Blom, som har deltagit i framtagandet av domen, invänder mot förvaltningsrättens dom på samma grund.

Förvaltningsrätten avslog den 11 januari 2021 ett yrkande om inhibition som skulle ha förhindrat staden från att verkställa beslutet. Det innebar att staden kunde fortsätta att planera för den nya skolorganisationen. I och med att samtliga elever fått sin nya skolplacering och att samtliga lärare fått sina tjänster i den nya skolorganisationen, har beslutet redan trätt i kraft inför höstterminens start den 18 augusti 2021.

Solna stad kommer att överklaga domen till kammarrätten för att få frågan om tillämpningen av FN:s barnkonvention i det kommunala beslutsfattandet prövad.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad