Hela staden kraftsamlar för ett tryggare Solna

Nu får alla nämnder i staden ett tydligt och starkare fokus på att utveckla ett tryggare Solna, enligt den inriktning som beslutades av kommunstyrelsen den 21 juni 2021. Det innebär till exempel ökad samverkan med flera andra aktörer och en rad insatser inom samtliga verksamheter i staden.

Kommunstyrelsen fick i uppdrag i verksamhetsplan och budget för 2021 att tillsammans med övriga nämnder och trygghetsrådet utveckla trygghetsarbetet. Även om polisen och andra statliga myndigheter har huvudansvaret för lag och ordning, bidrar staden till trygghetsarbetet genom till exempel trygghetsvandringar med medborgardialoger, insatser i stadsmiljön och samverkan med polisen. Men fler insatser behövs från stadens sida för att öka tryggheten i Solna.

– Solna stad kommer att jobba med ett starkare trygghetsfokus inom alla verksamheter och ansvarsområden. Det innebär både konkreta insatser och stärkt samverkan med till exempel civilsamhälle och det lokala näringslivet för att bidra till ett tryggare Solna och en mer sammanhållen stad, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Uppdraget avrapporterades och den nya inriktningen beslutades av kommunstyrelsen den 21 juni 2021. Utifrån stadens övergripande mål och forskningen har tre fokusområden identifierats för utvecklingen av stadens utvecklingsarbete: ”Utveckling och förvaltning av stadsmiljön”, ”Närvaro och sammanhållning i samhället” och ”Trygga verksamheter”. Nu får staden i uppdrag att fortsätta att driva utvecklingsarbetet i samtliga nämnder.

– Nu utvecklar vi trygghetsarbetet på bred front i hela staden men med ett särskilt fokus på Västra Skogen och Hagalund. Det innebär en ännu tätare samverkan med lokala fastighetsägare, polisen och verksamma i området. Vi fördjupar även det förebyggande arbetet med en rad åtgärder i såväl stadsmiljö som hos stadens kärnverksamheter skola, förskola och omsorg, säger Samuel Klippfalk, trygghetsrådets ordförande, Solna stad.

Tre fokusområden för trygghetsarbetet i Solna stad

Utveckling och förvaltning av stadsmiljön

Tryggare stadsmiljö

Den fysiska stadsmiljön är ett prioriterat fokusområde i utvecklingen av stadens trygghetsarbete. Det innebär till exempel tömning av papperskorgar, städning och klottersanering, men även översyn av gatubelysning och skyltning. Staden ska även tillsammans med polisen löpande se över var det kan finnas behov av kameraövervakning.Samtidigt ska trafikmiljön ses över för att säkerställa trygga och säkra trafikmiljöer i staden. Ett särskilt fokus ska ligga på trafikmiljön i vid skolor och idrottsanläggningar i staden för att säkerställa tryggheten för barn och unga i Solna.

Tryggare stadsutveckling och platssamverkan

Trygghetsaspekten ska lyftas fram tydligare i exploaterings- och planeringsprojekten för en socialt hållbar stadsutveckling. Stadens inriktning att planera för lokaler för butiker, restauranger och service i gatuplan när nya kvarter för bostäder och arbetsplatser byggs, för en mer levande och trygg stadsmiljö, är ett exempel på detta. Särskilda trygghetssatsningar ska göras i områden där behov av insatser har identifierats i samarbete med polisen, fastighetsägare, boende och verksamma. För närvarande ligger ett särskilt fokus på platssamverkan Hagalund och området kring Västra skogen.

Närvaro och sammanhållning i samhället

Stärkt samarbete med föreningslivet

Civilsamhället har med sina kontaktytor och relationer unika möjligheter att bidra till ökad närvaro och sammanhållning i staden. En förutsättning för utvecklingen av stadens trygghetsarbete är därför ett fördjupat samarbete med till exempel kultur- och idrottsföreningar samt övrigt föreningsliv i Solna. Staden ska också skapa förutsättningar för fler trygghetsinitiativ och nya samarbetsformer med föreningslivet, som till exempel grannsamverkan, nattvandring och grannstödsbil.

Näringsliv och arbetsmarknad

Samtidigt spelar det lokala näringslivet en viktig roll för människors försörjning och deltagande i samhällslivet. Ett bra företagsklimat är en förutsättning för hållbar tillväxt och bidrar till fler möjligheter på arbetsmarknaden för inte minst unga Solnabor. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att underlätta för ungdomar och unga vuxna att hitta vägar till arbete eller studier. Till exempel innebär den nya satsningen Solnamodellen Unga att erbjuda jobbcoachning, yrkes- och studievägledning på plats på Fabrik 38, mötesplatsen för Solnas äldre ungdomar i Hagalund.

Trygga verksamheter

Tryggare skola, förskola och fritid

Inriktningen innebär ett starkare trygghetsfokus även inom skola, förskola och stadens fritidsverksamheter. Tryggheten i Solnas förskolor stärks genom till exempel ökad pedagogisk kompetensen och att barngruppernas storlek minskas. På motsvarande sätt stärks tryggheten i Solnas skolor med ökad kompetens, nya yrkesroller, utvecklad rastverksamhet och uppföljning av elevfrånvaro. Till exempel pågår för närvarande ett pilotprojekt på Skytteholmskolan och Råsunda centralskola med mentorer, som ökar trygghet och trivsel genom att det finns vuxna på plats för eleverna att vända sig till. Samtidigt ska staden verka för att föreningslivet i Solna erbjuder en trygg och säker träningsmiljö för Solnas barn och ungdomar.

Tryggare vård och omsorg

Ökad kompetens, stärkt kunskap och samverkan ska säkerställa tryggheten för boende och brukare inom vård- och omsorgsverksamheterna. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att förebygga ensamhet bland äldre och medverka till att bryta äldres isolering genom att utveckla den förebyggande verksamheten i form av till exempel friskvård och seniorträffar för Solnas äldre. Under 2021 görs särskilda satsningar på kompetensutveckling inom äldreomsorg och hemtjänst, med fokus på till exempel språk, kulturell förståelse, demens och digitalisering.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad