Årsredovisning för Solna stad 2020 – positivt resultat trots pandemins utmaningar

Ett positivt resultat, god måluppfyllelse och fokus på Solnas framtida utveckling parallellt med hanteringen av coronapandemin, som innebar stora påfrestningar och nya utmaningar för stadens verksamheter – det visar stadens årsredovisning för 2020 som godkändes av kommunfullmäktige den 12 april 2021.

Årsredovisningen för 2020 visar på ett positivt resultat för stadens verksamheter och ett fortsatt starkt fokus på Solnas framtida utveckling. Samtidigt har coronapandemin inneburit stora påfrestningar och nya utmaningar för flera av stadens verksamheter, med stora insatser under året för att stadens mest kritiska samhällsfunktioner ska fungera.

– Solna stads har en fortsatt stabil ekonomi trots ett tufft år med pågående pandemi och lågkonjunktur. Bokslutet för 2020 visar på fina resultat för stadens verksamheter, med ett starkt fokus på Solnas framtida utveckling vad gäller till exempel skola, trygghet och arbetsmarknad för framför allt unga Solnabor, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Fond på 170 miljoner för upprustning av Solnas skolor

Överskottet efter att Solna stad lämnat sina åtaganden i Arenastaden används till en fond för omstrukturering och upprustning av skollokalerna i Solna. Upprustningsfonden omfattar sammanlagt omkring 170 miljoner kronor. Satsningen blir möjlig dels genom ett medel som tidigare var reserverat för stadens utbyggnad i Arenastaden, dels genom ytterligare ett tillskott på cirka 33 miljoner från överskottet i resultatet för 2020.

– Eftersom Solna stad lämnat sina åtaganden i Arenastaden kan vi använda överskottet till en skolupprustningsfond på 170 miljoner. Det innebär att arbetet med att skapa moderna, trygga och fräscha lokaler i Solnas skolor kan intensifieras redan i år, säger Pehr Granfalk.

En ekonomi i balans

Resultatet för 2020 efter synnerliga skäl är positivt och uppgår till 492,8 miljoner kronor. Det innebär en förbättring med 336,9 miljoner kronor jämfört med föregående års resultat. Solna stad uppfyller därmed lagens krav på balans i ekonomin. Även hos de kommunala bolagen syns en fortsatt stabil ekonomisk utveckling. Årsredovisningen för 2020 godkändes av kommunfullmäktige den 12 april 2021.

Fokus på hantering av pandemi och Solnas framtida utveckling

Året 2020 präglades av den pågående coronapandemin, med stora påfrestningar för många verksamheter för att minska smittspridningen hos framför allt äldre och riskgrupper, och för att stadens mest kritiska samhällsfunktioner ska kunna fungera – till exempel skola, förskola och fritidsverksamhet för unga. Men vid sidan om hanteringen av pandemin har ett stort fokus legat på Solna stads framtida utveckling.

Detta hände 2020 – några exempel

 • Kunskapsresultaten för Solnas skolelever ligger på samma eller högre nivåer jämfört med föregående år
 • Andelen behöriga elever till yrkesförberedande program på gymnasiet ökade
 • Nöjdhet och trygghet i Solna stads förskolor ökade, med förbättringar inom samtliga områden
 • Byggnation av en ny högstadieskola i Bagartorp inleddes
 • Planeringen av en ny skola i Huvudsta fortsatte
 • Solna stads översiktsplan aktualiserades
 • Principöverenskommelse med Signalisten om nya hyresrätter – 80 i centrala Solna och 100 i Bagartorp
 • Principöverenskommelse med Fabege om nya bostäder och arbetsplatser i Arenastaden och Solna Business Park
 • Inriktning för det fortsatta arbetet med att utveckla Överjärva gård som kulturmiljö och attraktivt besöksmål
 • 685 nya bostäder blev färdiga för inflyttning i Solna
 • Ny fritidsverksamhet för äldre ungdomar öppnade i Hagalund
 • Ny förvaltning för arbetsmarknad, kultur och fritid

Under 2020 lämnade kommunstyrelsen sex förslag till detaljplaner med exploateringsavtal för antagande till kommunfullmäktige:

 • 450 nya bostäder och förskola i Huvudsta
 • 250 nya lägenheter och förskola vid Solnavägen
 • 400 nya bostäder vid Solna centrum och Solnavägen
 • Detaljplan som möjliggör ny skola med årskurs 4–9 i Huvudsta
 • Detaljplan för nytt huvudkontor för JM i Huvudsta
 • Utveckling av Solnaverket

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad