Tandvård

Inom tandvården har amalgam använts för att laga tänder. Även om nytt amalgam idag inte sätts in har många personer kvar det i tänderna. I dagsläget innehåller avloppsledningar från tandläkarmottagningar mycket amalgam. Föroreningarna bidrar till en extra stor belastning för reningsverken när ämnena via spillvattennätet tar sig dit.

Tandläkarmottagningar är enligt miljöbalken en miljöfarlig verksamhet och en av orsakerna till det är hanteringen av amalgam.

Amalgam är ett kvicksilverhaltigt fyllnadsmaterial och en amalgamfyllning innehåller lika mycket kvicksilver som 200 lysrör. Ca 50 % av amalgamet består av kvicksilver och resterande 50 % är en blandning av silver, tenn, koppar och zink som kallas alloy. Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna. Kvicksilver är ett grundämne och kan därför inte brytas ned eller förstöras genom kemiska reaktioner. I marken kan mikroorganismer omvandla den redan giftiga metallen till en ännu giftigare förening, metylkvicksilver.

Utsläpp

Utsläppen av kvicksilver har minskat men de utsläpp som finns kvar är sammantaget inte obetydliga. Ytterst få kliniker har nollutsläpp av kvicksilver. I reningsverken fastnar mer än 95 % av kvicksilvret i slammet. Allt för höga halter av kvicksilver kan innebära att slammet inte kan användas som gödningsmedel på åkrar.

Miljö- och byggnadsförvaltningens tillsyn utgår från de riktlinjer som Käppalaförbundet tillsammans med kommunerna i upptagningsområdet (bland annat Solna) har sammanställt. Bland annat ställer förvaltningen krav på att godkänd amalgamavskiljare ska finnas på varje tandläkarmottagning och att den kontrolleras och töms regelbundet (minst en gång per år). Innehållet ska hanteras som farligt avfall. Amalgamavskiljare ska finnas vid samtliga tandläkarstolar samt vid vask, diskho eller motsvarande för rengöring av amalgamkontaminerad utrustning.

Riktlinjerna hittar du till höger under relaterade dokument.

Nedläggning av tandläkarmottagning samt spolning av avloppsrör

När en tandläkarmottagning läggs ner ska en sanering göras, bland annat behöver avloppsrör spolas eller bytas ut. Vattenlås behöver rengöras och utrustning omhändertas som farligt avfall. Om avloppsrören spolas ska slammet tas omhand som farligt avfall och i de fall rören byts ut ska de gamla rören omhändertas som farligt avfall. Saneringen ska anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen senast sex veckor innan åtgärden planeras, se blankett till höger. När nya avloppsrör installeras bör dessa vara av plast eller rostfritt stål eftersom dessa är lätta att rengöra och demontera. Även i samband med stambyte eller andra åtgärder i avloppsrör kopplade till tandläkarmottagning krävs en anmälan innan åtgärder vidtas.

Legionella och tandvård

Legionella är en bakterie som förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Det är när bakterierna kommer i vattensystem som den vid gynnsamma förhållanden kan växa till sjukdomsframkallande mängder. Smitta sker genom inandning av förorenat vatten i aerosolform. På Folkhälsomyndighetens och Boverkets webbplatser finns mer information om legionella.

Dela: