Omgivningspåverkan i exploateringsprojekt

Bygg- och anläggningsverksamhet i exploateringsprojekt kan orsaka störningar för omgivningen. Innan byggnationerna i ett exploateringsområde påbörjas ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Syftet är att få kännedom om möjliga störningar vad som behöver göras för att minimera störningarna.

Kontrollprogrammet ska ta upp och beskriva den miljöpåverkan som projektet kan förväntas ha på omgivningen och för närboende samt de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som planeras för att minska den här påverkan.

Reglerna för kontrollprogram finns i miljöbalken. Det är verksamhetsutövaren (oftast byggherren och/eller exploatören) som ska arbeta fram själva kontrollprogrammet, men miljöskyddsenheten vid miljö- och byggnadsförvaltningen ser gärna att det görs i samråd med förvaltningen. Kontrollprogrammet följs sedan upp vid förvaltningens tillsyn.

Eftersom verksamhetsutövaren är den part som vet mest om det exploateringsprojekt som ska genomföras, vet förstås denne mest om vilken miljö- och omgivningspåverkan som just det aktuella projektet kan ha. Exempel på områden som dock bör finnas med i kontrollprogrammet är följande: buller, luftföroreningar, länshållningsvatten, avfall, kemikaliehantering, hantering av förorenade massor samt information och hantering av eventuella klagomål.

Mer information finns i informationsbladet "Kontrollprogram – för omgivningspåverkan under byggtiden".

Dela: