Oljeavskiljare

Verksamheter där mineralolja riskerar att släppas ut till dag- eller spillvattennätet ska ha en oljeavskiljare eller annan rening. För att oljeavskiljaren ska fungera som avsett är det viktigt att den sköts och kontrolleras regelbundet. Oljeavskiljaren behöver även tömmas med jämna mellanrum. Slam och olja från tömning ska hanteras som farligt avfall.

Där det finns risk för utsläpp av mineralolja till dag- eller spillvattennätet, ska det finnas en oljeavskiljare eller annan rening. Solnas spillvatten går till avloppsreningsverket i Käppala på Lidingö. Det är viktigt att minska mängden olja som kommer in till reningsverket, eftersom olja försämrar reningsprocessen och kan skada den biologiska reningen. Oljeföroreningar som kommer ut via dagvattennätet ger en direkt nedsmutsning av miljön (t ex sjöar, vattendrag och grundvatten). Installation av oljeavskiljare minskar den negativa påverkan på miljön.

Det är fastighetsägaren eller verksamhetsutövarens skyldighet att se till att inget skadligt släpps ut i avloppsledningsnätet. Ansvaret kan även gälla saneringskostnader som kan uppkomma till följd av till exempel ett oljeutsläpp eller en otät oljeavskiljare.

Krav på utsläpp till spillvattennätet

Spillvatten leds till Käppala avloppsreningsverk och har som krav att det högst får förekomma 50 mg mineralolja/liter i utgående vatten, mätt som oljeindex. Miljö- och byggnadsförvaltningen ställer samma reningskrav som Käppala för spillvatten från oljeavskiljare. Käppalaförbundet har även riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från fordonstvättar. I riktlinjerna finns riktvärden för flera parametrar samt andra krav som gäller för fordonsverksamheter. Riktlinjerna hittar du på Käppalaförbundets webbplats, se länk till höger.


Krav på utsläpp till dagvattennätet

Regnvatten från gator och andra hårdgjorda ytor kallas dagvatten. Dagvatten leds vanligen via dagvattennätet till en sjö, där det släpps ut orenat. Från platser där dagvattnet blir kraftigt förorenat, till exempel parkeringsplatser och vägar med mycket trafik, finns det därför krav på rening av dagvattnet, innan det leds till dagvattennätet. Vatten som leds till dagvattennätet får innehålla högst 5 mg mineralolja/liter. Vid installation av oljeavskiljare som ska kopplas till dagvattennätet krävs det alltid en klass I-avskiljare. Läs mer på sidan om dagvatten.

Krav på oljeavskiljarens utformning

Alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858. En avskiljare ska bestå av slamfälla, avskiljare, provtagningsmöjligheter samt optiskt och akustiskt larm. Avskiljaren ska vara placerad så att tillsyn och tömning kan ske utan problem

Det är viktigt att avskiljaren dimensioneras för rätt belastning. För att ta höjd för en framtida förändrad belastning av oljeavskiljaren kan det vara bra att överdimensionera sin oljeavskiljare. Hur avskiljaren ska dimensioneras framgår av avsnitt 4.3 i standarden SS-EN 858-2. För att uppfylla klass I-kraven får avskiljaren vid test endast släppa ut restolje­produkter med mindre än 5 mg/liter flöde. Klass II-avskiljare som vanligtvis är en traditionell oljeavskiljare får som mest släppa ut 100 mg/liter.

Kontroll och skötsel av oljeavskiljare

I standarden SS-EN 858 framgår det att avskiljaren ska kontrolleras av utbildad person var 6:e månad avseende bland annat olje- och slamnivå, att larmet och eventuella filter fungerar som tänkt. Vidare ska oljeavskiljaren besiktigas vart 5:e år. I besiktningen ingår bland annat att kontrollera att oljeavskiljare och rörledningar är täta samt att elektriska installationer fungerar. Besiktningen ska utföras av ackrediterad person eller person med motsvarande kunskap. Läs mer om krav på kontroll och besiktning i informationsbladet om oljeavskiljare.

Risk för markföroreningar vid gamla oljeavskiljare

Det har visat sig att många äldre oljeavskiljare i Sverige ofta läcker. Vanliga orsaker till läckagen är marksättningar eller att packningar runt betongringar vittrat sönder. Detta innebär att en del vatten inte passerar genom oljeavskiljaren utan letar sig ut i marken. Eventuellt läckage är svårupptäckt vilket innebära att marken runt en oljeavskiljare kan vara förorenad och behöva saneras. Om man vid byte av en oljeavskiljare konstaterar markföroreningar har man skyldighet att anmäla detta till tillsynsmyndigheten innan den nya avskiljaren installeras.

Läs mer om oljeavskiljare i förvaltningens informationsblad till höger.

Dela: