Märkning av kemikalier och produktinformation

Företag som tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige ska ta reda på produktens hälso- och miljörisker. Leverantören ska sedan märka produkten med faropiktogram, eventuella signalord och faro- och skyddsangivelser. Leverantören ska tillhandahålla säkerhetsdatablad för vissa kemiska produkter.

Märkning

Farliga kemiska produkter ska vara tydligt och rätt märkta med faropiktogram. De ska även ha faro- och skyddsangivelser på svenska. Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användningen och hur du kan skydda din hälsa och miljön.

Faropiktogram

Faropiktogram används i samband med märkning av kemiska produkter. Kemikalieinspektionen utfärdar föreskrifter om kemiska produkters hälso- och miljöfarliga egenskaper. Myndigheten för samhällskydd och beredskap utfärdar föreskrifter om kemiska produkters brandfarliga, explosiva och oxiderande egenskaper. Det är företagen som tillverkar eller importerar kemiska produkter som är ansvariga för att märka produkten med faropiktogram, lämpliga signalord och skyddangivelser.

Hälsofara

Hälsofarlig produkt som kan ge skador eller allergi vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Vissa produkter kan ge allvarliga skador efter långvarig användning.

Frätande

Produkten är frätande. Kan ge frätsår på hud och bestående skador i matstrupe och på ögon. Produkten kan även vara korrosiv för metaller.

Giftig/mycket giftig

Mycket giftig eller giftig produkt. Kan ge bestående eller livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

Miljöfarlig

Produkten kan skada miljön på kort sikt eller på lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Extremt/mycket brandfarlig

En extremt eller mycket brandfarlig och lättantändlig produkt.

Explosiv

Produkten är explosiv och måste därför hanteras varsamt.

Oxiderande

Produkten kan vid felaktig hantering eller i kontakt med andra ämnen explodera eller börja brinna.

Gas under tryck

Produkten innehåller gas under tryck, exempelvis komprimerade gaser, kondenserade gaser, kylda gaser och lösta gaser.

Skadlig

Produkten är skadlig vid inadning, hudkontakt eller förtäring och irriterar hud, ögon eller luftvägar.

Kemikalier som förvaras i en annan behållare än ursprungsbehållaren måste märkas med innehåll, faropiktogram samt risk- och skyddsangivelser. Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP) gäller i EU sedan den 20 januari 2009.

Läs mer om vad som gäller för märkning enligt CLP-förordningen i broschyren Kemiska produkter i butiker - Märkning och ansvar och på Kemikalieinspektionens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplatser.

Säkerhetsdatablad/varuinformationsblad

Säkerhetsdatablad ska finnas för kemiska produkter som överlåts för yrkesmässigt bruk och som klassificeras som hälso- eller miljöfarliga. Säkerhetsdatablad skall bestå av 16 obligatoriska punkter. Informationen ska ges på svenska.

Säkerhetsdatabladets 16 obligatoriska punkter:

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget
2. Farliga egenskaper
3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar
4. Första hjälpen
5. Brandbekämpningsåtgärder
6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
7. Hantering och lagring
8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
10. Stabilitet och reaktivitet
11. Toxikologisk information
12. Ekologisk information
13. Avfallshantering
14. Transportinformation
15. Gällande föreskrifter
16. Annan information

Dela: