Kemiska bekämpningsmedel

Inga bekämpningsmedel är bra för miljön. Många av dem innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Ska du använda kemiska bekämpningsmedel måste du därför vara säker på att det inte innebär någon risk för människors eller djurs hälsa. Du måste också se till så att grundvatten och miljön i övrigt inte skadas.

Anmälan och tillstånd

Ska du yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel behöver du i vissa fall göra en anmälan eller söka tillstånd.

Blanketter för anmälan och ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel hittar du till höger under relaterade dokument.

Tillstånd (enligt 40 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel)

Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att yrkesmässigt använda växtskyddsmdel

• på tomtmark för flerfamiljshus,
• på gårdar till skolor och förskolor,
• på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
• i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
• inom idrotts- och fritidsanläggningar,
• vid planerings- och anläggningsarbeten.

• på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor,
• på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

• Inom vattenskyddsområde (6 kap. 1 § NFS 2015:2)

Anmälan (enligt 41 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel)

Skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att yrkesmässigt få sprida växtskyddsmedel

• på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat,
• på banvallar,
• inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark).

Anmälan ska ske senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Om det finns särskilda skäl kan anmälan göras inom kortare tid.

Undantag från anmälnings- och tillståndsplikten

Det finns undantag för skyldigheten att anmäla och ansöka om tillstånd. Krav på anmälan eller ansökan om tillstånd gäller inte för följande tillfällen:

• Hastigt påkallade punktsaneringar mot ohyra och skadedjur enligt miljöbalken får ske utan tillstånd. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska dock snarast underrättas om varje sådan saneringsåtgärd.
• Vid användning av växtskyddsmedel som har karaktär av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.
• Inom vattenskyddsområde eller för planerings- och anläggningsarbeten

Reglerna för anmälnings- och tillståndsplikt finns i Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2).

Val av bekämpningsmedel

Det är Kemikalieinspektionen (KEMI) som beslutar om bekämpningsmedel ska godkännas eller ej. Medlets hälso- och miljöfarliga egenskaper bedöms med hänsyn till användningsområdet. Det är du som användare av bekämpningsmedel som är ansvarig för att de preparat som används är godkända. Spridning är endast tillåtet enligt de villkor som finns till godkännandet av medlet.

På Kemikalieinspektionens webbplats finns ett bekämpningsmedelsregister som innehåller uppgifter om godkända bekämpningsmedel i Sverige.

Läs mer om det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö på Miljömålsportalen.

Dela: