Grafisk industri

Inom den grafiska industrin finns många processer som kan vara skadliga för miljön, t.ex. utsläpp till luft och vatten, buller samt hantering av avfall. Därför krävs ofta skyddsåtgärder av olika slag.

Grafiska tekniker

I framställning av tryckta produkter ingår processtegen text och bildbehandling, tryckforms-framställning, tryckning och efterbearbetning. Tryckning kan ske med olika metoder och på olika typer av material. Grafisk framställning förekommer också integrerad i annan industriverksamhet. De vanligaste tryckteknikerna i Sverige idag är offset-, flexo-, screen- och digitaltryck. Eftersom grafisk industri är mycket varierad med avseende på olika typer av trycksaker och tryckprocesser, medför detta olika påverkan på miljön och möjligheter till förbättringar.

Förbrukade kemikalier från fotografisk och grafisk verksamhet klassas som farligt avfall eftersom de har allvarlig påverkan både på hälsa och miljö.

Miljöproblem vid grafisk industri orsakas av utsläpp till luft och vatten, buller samt hantering av avfall. Utsläpp till vatten utgörs främst av silver, koppar, krom, organiska lösningsmedel och andra organiska föreningar med toxiska egenskaper. Utsläpp till luft består främst av organiska lösningsmedel och andra organiska ämnen. En del ämnen orsakar luktstörningar eller effekter på hälsa och miljö.

Utsläppskällor

Sköljvatten från filmframkallning

Filmframkallning är en process som är på väg försvinna i och med övergång till digital teknik. Om du fortfarande framkallar film kan du undvika utsläpp av sköljvatten genom att införa slutna system.

Sköljvatten från plåtframkallning

Plåtsköljvattnet har i vissa fall visat tecken på att vara nitrifikationshämmande och svårnedbrytbart. Du bör kräva att dina leverantörer av plåtframkallare och plåtar kan redogöra för miljöpåverkan av plåtsköljvatten. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för en bedömning om plåtsköljvattnet kan släppas till avloppet.

Fuktvatten

När du gör rent systemet blir det rester av fuktvatten. Om fuktvattnet innehåller svårnedbrytbara eller nitrifikationshämmande ämnen ska du inte släppa ut vattnet till avloppet. Slammet som finns i botten på fuktvattenlådorna ska inte heller släppas ut i avloppet. Fuktvatten kan du antingen återanvända, rena eller samla upp för destruktion och behandla som farligt avfall.

Utsläpp till luft

Användningen av isopropylalkohol (IPA) som fuktvattentillsats och vaskmedel ger upphov till utsläpp av organiska lösningsmedel till luft. Du kan minska utsläppen genom att välja vaskmedel med låg flyktighet. Vegetabiliska eller så kallade hybridvaskmedel är miljömässigt bättre än naftabaserade vaskmedel. Du bör inte använda vaskmedel som innehåller aromater. Du kan minska utsläppen av IPA genom att hålla inblandningen av IPA på en så låg nivå som möjligt. Du kan också minska användningen av IPA genom att minska avdunstningen, genom att hålla behållarna slutna.

Anmälnings- och tillståndsplikt

Förbrukning av organiska lösningsmedel kan göra att din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig. En verksamhet kan också vara anmälnings- eller tillståndspliktig beroende på hur mycket fotografiskt material som framkallas per år. Om din verksamhet är anmälningspliktig ska en anmälan skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Är verksamheten tillståndspliktig ska tillstånd sökas hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Dela: