Förvaring av kemikalier

För att undvika att farliga kemikalier kommer ut i vatten, mark och luft är det viktigt att tänka på följande.

• Kemikalier och farligt avfall bör i första hand förvaras inomhus.
• Förvaring inomhus av kemikalier och farligt avfall i flytande eller fast form ska ske i utrymmen med tätt underlag och utan golvbrunnar.
• Flytande kemikalier och farligt avfall ska dessutom förvaras inom invallning eller motsvarande. Förrådsrum kan fungera som invallning under förutsättning att det saknar golvavlopp och har förhöjd tröskel. Fungerar förrådsrum som invallning ska skarven mellan vägg och golv vara tät.
• Vid förvaring utomhus ska kemikalier och farligt avfall placeras på pall och på tät hårdgjord yta försedd med nederbördsskydd. Förvaringsplats för flytande kemikalier eller farligt avfall ska dessutom förses med invallning eller motsvarande.

Påkörningsskydd ska finnas där det finns risk att behållarna skadas av fordon eller liknande. Invallning av kemikalier ska med god marginal rymma den största behållarens volym samt 10% av den inom invallningen i övrigt förvarade volymen. Läs mer om förvaring av brandfarlig vara på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats.

Dela: