Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare är skyldig att ha väl fungerade rutiner för din verksamhet samt kunskap om den lagstiftning som du berörs av.

Egenkontroll är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa och miljö. Egenkontroll innebär att företaget bland annat ska kunna redovisa sin driftkontroll, förteckning över kemikalier, hantering av farligt avfall och i vissa fall även genomföra mätningar av utsläpp till luft, vatten med mera.

Verksamheter som omfattas av kraven på egenkontroll enligt miljöbalken

Alla som yrkesmässigt bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll, för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (miljöbalken 26 kap. 19 §). För verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken, gäller mer preciserade krav. Dessa krav finns att läsa i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901). Mer information finns också i informationsbladet om egenkontroll.

Dela: