Miljöskyddstillsyn vid rivningsprojekt

Miljöskyddsenheten vid miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsyn enligt miljöbalken över avfallshantering, samt omgivningspåverkan, vid rivningsverksamhet.

Även om rivningsverksamhet inte är anmälningspliktig enligt miljöbalken bör miljöskyddsenheten även kontaktas när byggherre/entreprenör ansöker om lov för åtgärden enligt plan- och bygglagen. Rivningar genererar generellt en stor mängd såväl farligt avfall som annat avfall. Det är viktigt att det avfallet tas omhand på ett miljöriktigt och lagenligt sätt, vilket miljöskyddsenheten kontrollerar och följer upp genom sin tillsyn.

Då rivningsverksamhet kan innebära störningar för omgivningen är det viktigt att åtgärder vidtas för att begränsa buller och damning så långt möjligt. Utförlig information om arbetena samt arbetstider bör även gå ut till närliggande fastighetsägare.

Miljöskyddsenheten vid miljö- och byggnadsförvaltningen nås genom Solna stads kontaktcenter, 08-746 10 00

Se mer i informationsblad "Miljöskyddstillsyn av rivningsverksamheter".

Dela: