Bilvård

Fordonsverkstad

Vid en fordonsverkstad kan många olika verksamheter äga rum. Bilreparationer, plåtarbeten, rostskyddsbehandlingar, lackering, biltvätt, däckarbeten med mera. De olika verksamheterna leder också till att många olika kemikalier används och att olika typer av farligt avfall uppstår. Utsläpp från verksamheten kan ske till mark, vatten och luft. Bilvårdsverksamheter omfattas därför av kraven i miljöbalken.

Anmälan

En del av den verksamhet som bedrivs vid fordonsverkstaden kan vara anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordning (2013:251).

Fordonstvätt

Den smuts som samlas på en bil eller lastbil består inte enbart av vägdamm. Smuts från vägbeläggning, oljerester, metallföroreningar, vägsalt med mera finns på fordonet. Vägsmutsen är ofta säsongsberoende, vintertid används dubbar som slits och ger ett högre metallinnehåll i smutsen, vägsaltet bidrar också med höga kloridhalter. Även oljor och bensin från bilen bidrar med föroreningar. Vid tvätt följer dessa föroreningar med tvättvattnet. Dessutom används många olika avfettningsmedel, bilschampon och vax vid tvättningen, även dessa bidrar med föroreningar till tvättvattnet. Tvättas bilen eller lastbilen utanför en tvätthall, till exempel på garageuppfarten eller gatan sker det ingen rening av tvättvattnet alls. Föroreningarna leds då via dagvattenbrunnar och ledningar direkt ut till sjöar och vattendrag och där kan de komma att göra stor skada. Att yrkesmässigt tvätta fordon på gatan utan rening av tvättvattnet är inte tillåtet.

Krav på rening vid anläggning för fordonstvätt

Det kan ställas krav på att anläggningar för fordonstvätt ska vara utrustade med kompletterande reningsutrustning, då endast oljeavskiljare i vissa fall inte är tillräckligt. Miljö- och byggnadsförvaltningens tillsyn på fordonstvättar utgår från de riktlinjer som tagits fram av Käppalaförbundet i samarbete med medlemskommunerna (bl.a. Solna). Riktlinjerna hittar du på Käppalaförbundets webbplats, se länk i högermenyn. Mer information om på fordonstvättar finns även i Naturvårdsverkets branschfaktablad om fordonstvättar.

Farligt avfall

Exempel på farligt avfall som kan uppstå vid bilvårdsanläggningar såsom bilverkstäder och fordonstvättar är bilbatterier, spillolja, oljefilter, oljeförorenat sågspån eller trassel, glykolrester, elektronik med farliga komponenter, lysrör, förorenat tvättvatten, rester av färg och lösningsmedel, trasor med mera. Det är viktigt att det farliga avfall som uppstår förvaras, hanteras och transporteras på rätt sätt. Läs mer i informationsbladen som du hittar i högerspalten.

Kemikalier

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är du som verksamhetsutövare skyldig att ersätta hälso- och miljöfarliga kemiska produkter med sådana produkter som antas vara mindre skadliga, i de fall sådana finns. Som verksamhetsutövare ska du också ha kunskap om de kemikalier som används och det ska finnas aktuella säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad för varje produkt. Fordonsverkstäder som omfattas av anmälningsplikt ska dessutom ha en förteckning över de kemiska produkter som används i verksamheten. För att få hjälp med att hitta alternativa bilvårdsprodukter med så liten miljöpåverkan som möjligt kan du titta på kemikaliesvepet på Naturskyddsföreningen webbplats. Se länk till höger.

Dela: