Båtklubbar

Sjöar, hav och stränder är viktiga naturområden med ett rikt djur- och växtliv och är även viktiga rekreationsplatser för människor. Vid en båtklubb underhålls, målas och tvättas båtar och motorer vilket kan ge upphov till spridning av föroreningar vilka i sin tur kan skada människors hälsa eller miljön. Det finns flera saker som du som båtägare kan göra för att minimera spridningen av föroreningar.

Båtbottenfärger

För att förhindra påväxt av exempelvis alger och havstulpaner på båtens skrov har man historiskt sett använt olika typer av båtbottenfärger. Många traditionella bottenfärger skyddar mot påväxt med hjälp av gifter (biocider) som läcker ut i vattnet. Många färger läcker exempelvis koppar vilket påverkar djur- och växtlivet negativt. Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, alger m.m. sätter sig fast på skrovet räknas som bekämpningsmedel och måste granskas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får användas. På Kemikalieinspektionens webbplats finns en lista över vilka båtbottenfärger som är godkända som bekämpningsmedel. Det brukar anges på färgburken i vilka vatten färgen får användas, fråga annars personal i butiken. I Mälaren, som är en insjö, får inga biocidfärger användas utan här får bara färger avsedda för insjöar användas. Läs mer om båtbottenfärger på Kemikalieinspektionens hemsida, skriv in sökord "båtbottenfärg".

Huvudsaklig förtöjningsplats styr vilka färger man får måla med
Kemikalieinspektionen har definierat huvudsaklig förtöjningsplats som den egna, fasta båtplats man har eller har hyreskontrakt för. Om båten förtöjs vid flera båtplatser som båtägaren förfogar över, varav den ena är i Mälaren, får båten inte målas med biocidinnehållande båtbottenfärg eftersom de inte får användas i sötvatten. Huvudsaklig förtöjningsplats avser alltså förvaring av båten när den är förtöjd i vatten. Exempel på vad som inte omfattas av användningsvillkoret är en tillfällig vistelse vid gästhamn, allmän brygga, varv eller liknande.

Sanering av idag otillåtna båtbottenfärger

TBT- färg
Vissa färger är inte längre tillåtna att ha på båtskroven. Har du en gammal båt som är äldre än 1989 finns det stor risk att båten är målad med TBT-färg (tributyltenn). Användning av TBT-färg för fritidsbåtar förbjöds 1989 och 1993 för resterande båtar i Sverige. Sedan 2008 är det krav på att alla båtar med TBT-färg på skrovet måste sanera färgen eller innesluta den med så kallad spärrfärg. Det finns dock inte underlag som styrker att spärrfärgerna är tillräckligt tåliga för exempelvis borsttvätt vilket innebär att miljö- och byggnadsförvaltningen enbart kan rekommendera att dessa båtar sanerar/tar bort gammal färg. Miljö- och byggnadsförvaltningen i Solna har som mål att alla båtar med TBT-färg ska vara sanerade innan sjösättning 2021.

Biocidfärger och Mälaren
För Mälaren, som Ulvsundasjön i Solna tillhör, finns det inga godkända båtbottenfärger eller så kallade biocidfärger. Har man en sådan färg på sin båt bör skrovet saneras innan sjösättning 2021 för att man ska få fortsätta ha båten i Mälaren.

Träbåtar
Träbåtar är lite speciella då de inte kan hanteras på samma sätt som en plast- eller plåtbåt. Därför gäller inte målen för sanering till och med 2021 för dessa. Användningen av ny båtbottenfärg är dock samma även för dessa.

Viktigt att tänka på vid sanering
Vid sanering av gammal båtbottenfärg är det viktigt att man skyddar marken och i vissa fall täcker in båten för att undvika att föroreningar från färgen sprider sig. Färgrester ska hanteras som farligt avfall. Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr som beskriver hur man bör gå tillväga vid sanering av gammal båtbottenfärg, se högermenyn.

Alternativ till båtbottenfärg

Allra bäst är att undvika båtbottenfärger helt och istället avlägsna påväxt genom att exempelvis tvätta båten, förvara båten i luften/på land då den inte används eller ha en skrovduk under båten vid bryggan. En borsttvätt fungerar enligt samma princip som en biltvätt, dock utan kemikalier. Roterande borstar gör botten ren. Kemikalier ska inte används vid tvättningen och båtar målade med biocidfärg ska inte köras genom en båttvätt i sjön. Dessa båtar får enbart tvättas på en spolplatta där vattnet leds vidare till en särskild reningsanläggning som kan omhänderta de föroreningar som hamnar i tvättvattnet. Vid Pampas Marina i Solna finns en spolplatta med rening av tvättvattnet och vid Marina läroverket i Danderyd finns en borsttvätt för båtar. För fler båttvättar och spolplattor i Stockholmsområdet se länk till höger. Fler alternativ till att bottenmåla båten kan ni hitta på båtmiljö.se.

Avfall

Det avfall som uppstår på båten eller i hamnen ska tas omhand. Enligt Sjöfartsverkets föreskrift SJÖFS 2001:13 ska en fritidsbåtshamn ha en avfallshanteringsplan och en mottagningsanordning för avfall. Transportstyrelsen har en blankett för att upprätta en avfallshanteringsplan, se länk till höger. Särskilda krav gäller för hantering och transport av farligt avfall. Läs mer om vad som gäller för farligt avfall via länkarna till höger.

Toalettavfall

Sedan 1 april 2015 finns ett förbud mot tömning av toalettavfall från fritidsbåtar i vattnet. Undantagna är båtar som har K-märkts av statens maritima museer. Toalettavfallet ska istället tömmas i särskilda tömningsstationer. Hitta tömningsstationer.

Alkylatbensin

Många utombordsmotorer till fritidsbåtar är 2-taktsmotorer med dålig förbränning. En stor del av avgaserna stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar och utsläppet sker oftast i en känslig miljö. Genom att använda den renare alkylatbensinen och miljöanpassad tvåtaktsolja minskas de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten.

Dela: