Miljöfarlig verksamhet

Bedriver du eller planerar att bedriva verksamhet som är klassad som miljöfarlig verksamhet? I sådana fall kan det krävas tillstånd eller anmälan.

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

För vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I miljöprövningsförordning (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är mekaniska verkstäder, laboratorier, bensinstationer, kemtvättar och verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel.

De olika miljöfarliga verksamheterna delas upp i olika klasser beroende på verksamhetens storlek och farlighet, men alla verksamheter måste känna till miljöbalkens hänsynsregler och övriga bestämmelser.

  • A-verksamheter ska ha tillstånd från Miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden.
  • De verksamheter som inte finns med i bilagan till förordningen kräver varken tillstånd eller anmälan (ofta kallade U-verksamheter): Mijöbalkens regler gäller även för dessa verksamheter och miljö-och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn.

Läs mer i informationsbladet "Anmälan om miljöfarlig verksamhet".

Ändrad verksamhet

Om du gör ändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor som rör anmälan eller klassning av verksamheter.

Mer information

På Naturvårdsverkets webbplats, under länken "lagar och andra styrmedel" kan du hitta Naturvårdsverkets allmänna råd och föreskrifter.

I högermenyn finns dokument med information om oljeavskiljare, farligt avfall, kemikaliehantering, samt verksamhetenas krav på egenkontroll.

Dela: