Tillstånd, regler och tillsyn

Det finns många olika typer av tillstånd du behöver tänka på inför starten av din verksamhet. Här följer exempel på länkar till sådana tillstånd och blanketter.
Anmäl/sök tillstånd i god tid innan du startar verksamheten.

Obs: fr.o.m. den 1 januari 2019 infördes sanktionsavgifter för dem som startar livsmedelsverksamhet utan att först registrera livsmedelsanläggningen. Mer information här.

Tillstånd, regler och tillsyn för företag

Alkoholservering,
Folkölsförsäljning i detaljhandeln

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Det krävs tillstånd för att servera alkohol. Den som vill sälja öl i detaljhandeln måste göra en anmälan. Solna stad

Alkoholservering

Bekämpningsmedel

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Tillstånd eller anmälan krävs för viss yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel. Solna stad Kemiska bekämpningsmedel
Brandfarliga och explosiva varor

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Hantering av brandfarliga och explosiva varor kräver tillstånd från brandförsvaret

Storstockholms brandförsvar

Bygglov, anmälan

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Bygglov eller anmälan krävs när du ska bygga nytt eller göra någon ändring. Solna stad

Ansökan om bygglov

Cisterner

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Anmälan krävs för cisterner för lagring av eldnings- diesel- och spillolja samt för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Solna stad

Anmälan av cistern

Djurhållning

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Ansökan om tillstånd för viss djurhållning inom detaljplanelagt område. Solna stad Sällskapsdjur
Enskilt avlopp

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Om din verksamhet ligger utanför det kommunala avloppsnätet och du vill anlägga ett WC-avlopp/ ansluta WC till en befintlig anläggning krävs tillstånd innan anläggningen byggs.
Anmäl även ändringar av en befintlig anläggning innan ändringen görs.
Solna stad Enskild avloppsanläggning
Farligt avfall,
transport

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

I vissa fall krävs tillstånd för transport av farligt avfall. Länsstyrelsen Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 29
08-785 40 00
E-post: Länsstyrelsen
Länsstyrelsens information om tillstånd för transport av farligt avfall
Avfall

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Avfall, hushållsavfall Solna stad Renhållningsordning
Fjärrvärme och fjärrkyla

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Norrenergi Norrenergi
Gatuförsäljning

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Det krävs tillstånd för att bedriva handel på Solnas gator och torg. Solna stad Torghandel, ordningsföreskrifter
Hygienlokal, anmälan

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Anmäl innan du startar en hygienlokal med verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Solna stad Hygienlokaler
Kemikaliehantering

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Länsstyrelsen handlägger tillstånd om vissa kemiska produkter. Länsstyrelsen Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 29
08-785 40 00
E-post: Länsstyrelsen
Blanketter kemiska produkter
Köldmedier

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Verksamheter med kyl- och frysanläggningar Solna stad Köldmedier
Livsmedelsverksamhet

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

För att starta en livsmedelverksamhet krävs att du gör en anmälan om registrering innan verksamheten startar. I vissa krävs ett godkännande innan du får starta. Anmäl även om du ändrar, övertar eller överlåter en verksamhet.

Solna stad

Anmälan av restaurang, butik, kiosk & café

Lokaler,
ändra användning

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Bygglov krävs för att ändra användningen av en byggnad, till exempel från bostad till kontor. Solna stad

Bygglov

Markupplåtelse, schakttillstånd

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

För att få använda allmän plats krävs kommunens medgivande samt tillstånd från polismyndigheten.

Solna stad

Polisen

Markupplåtelse

Polistillstånd

Miljöfarlig verksamhet

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Viss miljöfarlig verksamhet måste anmälas. Solna stad Miljöfarlig verksamhet
Naturreservat, dispens och tillstånd

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information
Enligt föreskrifter för Solnas naturreservat krävs dispens eller tillstånd för vissa åtgärder eller aktiviteter. Solna stad Skyddade områden
Nyttoparkeringstillstånd

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Näringsidkare vars fordon uppfyller vissa krav är behöriga att köpa nyttoparkeringstillstånd. Solna stad Tillstånd för nyttoparkering
Offentliga lokaler

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Anmäl innan du startar badanläggning, skola, förskola eller annan lokal för undervisning. Solna stad Anmälan av offentliga lokaler
Rivning

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Rivningslov eller anmälan krävs vid rivning av de flesta typer av byggnader. Solna stad Rivning
Skyltar och ljusanordningar

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Skyltar och vepor kräver bygglov. Solna stad

Skyltprogram (PDF-dokument, 2,1 MB)

Bygglov för skyltar

Solvärmebidrag

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Du kan få bidrag för att installera en anläggning för solvärme i flerbostadshus, småhus och lokaler. Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 29
08-785 40 00
E-post: Länsstyrelsen
Solvärmebidrag
Tobaksförsäljning

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Anmäl om du vill sälja tobaksprodukter. Solna stad Tobaksförsäljning
Uteservering

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Tillstånd för uteservering lämnas av polisen.
För servering på allmän mark kontakta Solna stad.

Solna stad

Polisen

Uteserveringar
VA-anslutning

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Vid all byggnation ska anmälan om VA-anslutning samt VA-situationsplan/ VA-ritning lämnas. Solna stad Vatten och avlopp
Ventilationskontroll

Tillståndsgivare, kontakt

Blanketter och övrig information

Obligatorisk ventilationskontroll ska utföras vid nybyggnad, större ombyggnader och därefter med regelbundna intervaller. Solna stad
Dela: