Fastighetsägare

Är du fastighetsägare och använder fastigheten för kommersiella ändamål? Solna stad har samlat allt du behöver på en och samma sida oavsett om det gäller bygglov, parkering eller olika tillstånd.

På sidan Bygglov och anmälan finns även information om planärenden, fastighetsförvärv, lokaler, markupplåtelser och tomtärenden.

Ägare av bostadsfastigheter är skyldiga att ha ett system för kontroll av att inomhusmiljön uppfyller miljöbalkens krav, så kallad egenkontroll. Läs mer om egenkontroll på Fastighetsägarnas och Folkhälsomyndighetens webbplatser; länkar finns i högerspalten.

Fastighetsägares ska bedriva egenkontroll

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. 18 procent av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som de kopplar till miljön inomhus. Fastighetsägare ska sköta sina fastigheter så att de boende inte får besvär av brister i byggnaden, det görs genom att systematiskt planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte, genom egenkontroll.

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendes hälsa negativt.

Läs mer om fastighetsägares egenkontroll på Folkhälsomyndighetens webbplats (se högerspalten). För mer information kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Dela: