Bassängbad

Badvattenkvaliteten i Solnas bassänger övervakas av dem som driver anläggningarna genom egenkontroll. Detta innebär att rutiner över bassängens skötsel finns dokumenterade samt att vattenanalyser görs regelbundet. Resultatet av dessa analyser ska rapporteras till miljö- och byggnadsförvaltningen. Under badsäsongen kontrolleras även plaskdammarna regelbundet.

Hygienrutiner vid bad i bassäng:

Trots att bassängvattnet genomgår rening och desinfektion är hygienen hos de badande mycket viktig:

  • Duscha och tvätta dig noga innan bad, gäller även små barn och blöjbarn.
  • Använd badbyxa på små barn som sitter åt runt ben och mage.
  • Byt inte blöjor vid bassängkanten, tvätta aldrig av barnet i bassängvattnet.
  • Gör "toalettavbrott" då och då när barnen badar länge.
  • Vid avföring i bassängen, kontakta personalen som då tillfälligt kan stänga bassängen för rengöring.
  • Har du varit magsjuk, vänta en vecka med att bada i bassäng.

Klagomål på bassängbad och plaskdammar

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du stadens kontaktcenter på 08-746 10 00.

Att tömma poolen

Poolens smutsiga och klorerade vatten kan skada växt- och djurlivet. Hav, sjöar och vattendrag är olämpliga ställen att tömma ut vattnet i. Att tömma ut det i gatubrunnar är heller ingen bra idé då vattnet från gatubrunnar i de flesta områden leds via dagvattensystemen ut i våra vattendrag.

Nedan följer därför några viktiga saker att tänka på om du ska tömma din pool:

Små pooler

  • Vattnet ska i första hand tas om hand på fastigheten. Detta görs genom att låta vattnet infiltreras över en genomsläpplig yta till exempel en gräsyta eller liknande. Tänk på att inte tömma ut allt vatten samtidigt utan töm ut lite i taget så att vattnet hinner sjunka undan. Det är också viktigt att se till att grannar inte påverkas och att det inte finns vattentäkter, allmänna eller enskilda, i närheten.
  • Klor är ett vanligt desinfektionsmedel om du överväger att använda poolkemikalier, istället är det viktigt att det finns att det finns en bra produktbeskrivning för vissa poolkemikalier är skadliga för vattenlevande organismer. Använd inte några poolkemikalier eller liknande precis innan tömning.
  • Pool- och bassängvatten som innehåller klor ska alltid avkloreras innan poolen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt klor fritt förburkas, eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumsulfat, som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.
Större pooler

  • Bassängvatten från allmänna bassänger (badhus, simhallar, friluftsbad) betraktas som processavloppsvatten och måste genomgå någon form av behandling/rening (till exempel filtrering, slamavskiljning och avklorering) innan det leds till avlopp. Efter behandling/rening kan bassängvatten avledas till ledning för dagvatten eller ledning för spillvatten. Samråd ska ske med Solna vatten och Käppalaförbundet innan vattnet släpps ut.


Dela: