Var med och utvärdera stadens service 2018

Om ditt företag under 2018 haft kontakt med staden i ett tillstånds - eller myndighetsärende kommer du få erbjudande om att delta i en enkätundersökning. Din input är viktig för oss och som hjälper oss att utveckla och förbättra service och bemötande. Ju fler som deltar i undersökningen desto bättre!

De företag som får enkäten har under 2018 varit i kontakt med kommunen inom något av följande sex områden: brandskydd,bygglov,markupplåtelse,miljö- och hälsoskydd,livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Till exempel kan man ha sökt ett tillstånd, frågat om information eller varit föremål för inspektion.

Undersökningen baseras på företagsärenden under år 2018 och mäter företagarnas uppfattning om kommunens service. Begreppet service har i undersökningen brutits ner på ett antal olika faktorer: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet samt effektivitet.

Kommunens service är en av flera viktiga delar av hur man uppfattar företagsklimatet och något kommunen själv har fullt ansvar för.
Återkoppling från företagen ger oss bra kunskap om vad vi behöver göra för att utveckla service och bemötande.
Tack för att du deltar!

Dela: