Solnamodellen - väg tillbaka till arbete

Ibland är vägen tillbaka till arbete onödigt komplicerad. Solnamodellen står för vårt arbete för att stärka individers kompetens och minska hinder för att nå arbetsmarknaden. Syftet och tillvägagångssättet med modellen är att matcha arbetssökande mot företag som har efterfrågan.

Via goda kontakter med näringslivet, en god kännedom om varje persons kompetens och arbetslivserfarenhet samt möjlighet till ytterligare insatser, stärker Solnamodellen individers chanser att hitta vägen tillbaka till arbetslivet. Detta är ett väldokumenterat och framgångsrikt arbete som Solna stad är mycket stolta över.

Arbetssätt

• Att hitta individuella lösningar genom individuella samtal
• Att ge kompetensutveckling genom lämplig utbildning och praktik
• Att aktivt arbeta med nya och etablerade företagskontakter
• Att erbjuda jobbsökarverksamhet med dataträning

I modellen ingår olika moment som alla syftar till att ge det stöd och den hjälp som den arbetssökande behöver för att komma tillbaks till arbetsmarknaden. Dessa moment är:

Introduktion

När en deltagare börjar ges en individuell information om vad Solnamodellen kan erbjuda.

Individuella samtal och lösningar
Arbetet bedrivs till större delen individuellt, där samtal mellan handläggare och deltagare ingår med avsikt att hitta en specifik och anpassad lösning. Handläggarna arbetar med att noga kartlägga och få fram varje persons kompetens, arbetslivserfarenhet, önskningar och framtidsplaner, samtidigt som det klart ska framgå att egen försörjning är det primära målet. De individuella samtalen ingår som ett viktigt moment för att höja självförtroendet, motivationen och därigenom öka anställningsbarheten.

Söka arbete

Arbetstillfällen tas fram via Kompetensförvaltningens egna företagskontakter, kontakter inom Solna stads organisation, Arbetsförmedlingen, internet och dagspress. Deltagaren söker också arbete på egen hand. Tillsammans med deltagaren ses ansökningshandlingarna över. Målet är att deltagaren ska vara så kort tid som möjligt i verksamheten.

Samhällsinformation, studiebesök och seminarier

Solnamodellen erbjuder deltagarna besök på arbetsplatser, föreläsningar, seminarier samt träffar med företag som kommer och informerar om sin verksamhet.

Dataträning

Goda datakunskaper är idag efterfrågade av arbetsgivarna. Med goda datakunskaper ökar anställningsbarheten inom många yrkesområden. Dataträningen formas individuellt utefter personens behov och förutsättningar.

Utbildning

Inom Kompetensförvaltningen finns studie- och yrkesvägledare som informerar och hjälper deltagarna till olika utbildningar. Förutom de grundläggande teoretiska utbildningarna finns ett flertal yrkesutbildningar inom olika områden. Inom Solnamodellen finns det även möjlighet att köpa andra kortare utbildningar till deltagarna, som t.ex truckkort, taxikort, väktarutbildning m.m.

Företagskontakter

Att utveckla goda kontakter med näringslivet och stadens olika förvaltningar är centralt inom Solnamodellen. Arbetsmarknadsavdelningen har ett stort nätverk av företag med goda relationer och kan direkt vända sig till dessa vid behov av till exempel arbetstillfällen och praktikplatser. Företagen kontaktar även Arbetsmarknadsavdelningen direkt när de behöver rekrytera ny personal.

Matchning

Att hitta rätt person till rätt arbete vid rätt tidpunkt är den viktigaste uppgiften, för att lyckas med uppdraget. Deltagare kan, genom Solnamodellen, erbjuda arbetsgivaren en "förlängd anställningsintervju", för att under en kortare tid få möjlighet att visa upp sina kunskaper. Det här gäller i de fall där det finns ett rekryteringsbehov. Utöver detta finns "prova-på-platser"/praktik där man kan prova om man passar för ett visst yrke. Detta är också ett utmärkt sätt att skaffa sig referenser.

Dela: