Etablering av nyanlända

Kompetensförvaltningen ansvarar för stadens etableringsuppdrag för de nyanlända invandrare med uppehållstillstånd som omfattas av Etableringslagen (2010:197). Det innebär:

Utbildning i svenska för invandrare, SFIinformation och anmälan finns här

Samhällsorientering

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Den ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Kursen hålls i dialogform och tar exempelvis upp rättigheter, skyldigheter, demokrati och jämställdhet. Kursen omfattar 72 timmar och erbjuds så långt det är möjligt på modersmål. Information och anmälan finns här

Bosättningsstöd
Staten har uppdragit till landets alla kommuner att ta emot ett visst antal nyanlända invandrare med uppehållstillstånd för bosättning. Antalet varierar från år till år. Enheten för etablering och integration ansvarar för att samordna, genomföra och utveckla detta uppdrag.
För att de nyanlända ska kunna börja sina liv så snabbt som möjligt med arbete, utbildning och skola för barnen så har staden upphandlat en tjänst med stöd på modersmål under de första veckorna i staden. Efter det ansvarar arbetsförmedlingen för etableringsinsatserna.

Samverkan
Enheten för etablering och integration ansvarar också för samordning och uppföljning av stadens insatser för att säkra att Etableringslagens målgrupp får samma service som övriga solnabor. Samverkan sker på regional och lokal nivå med inriktning på att utveckla insatserna.

Dela: