Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen

Den 1 januari 2019 infördes sanktionsavgifter för dem som startar livsmedelsverksamhet utan att först registrera livsmedelsanläggningen. Storleken på sanktionsavgiften kan variera mellan 2 500 kronor och 75 000 kronor. Det är en administrativ avgift som tillfaller staten.

Syftet med skärpningen är enligt Livsmedelsverket att ge säkrare livsmedel för konsumenten och bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen.

Varje livsmedelsanläggning, där en livsmedelsföretagare bedriver verksamhet, ska vara registrerad. Även när en befintlig anläggning byter ägare måste en ny anmälan göras och när samma företagare byter organisationsnummer, t.ex. från enskild firma till aktiebolag.
För grova överträdelser mot livsmedelslagstiftningen återinförs också fängelsestraff på upp till två år. Fängelse kan till exempel bli aktuellt om någon producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan utgöra en fara för människors liv eller hälsa.

Anmälan om registrering

Det är miljö- och byggnadsförvaltningen som är kontrollmyndighet i Solna. Det är till dem en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska göras. Anmälningsblankett återfinns här

Vid mer intresse, läs gärna livsmedelslagen och livsmedelsförordningen här:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/livsmedelslag-2006804_sfs-2006-804

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/livsmedelsforordning-2006813_sfs-2006-813

Dela: