MUSIKPATRULLEN anknyter till förskolans läroplan

Förskolans uppdrag

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom /.../sång och musik /.../ dans och rörelse /.../ utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande."


Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, /…/ rörelse, sång och musik, /…/

Dela: