BUBBLAN OCH BALLERINAN anknyter till förskolans läroplan

Förskolans uppdrag

"Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter."


Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
  • sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Dela: