ABCirkus anknyter till förskolans läroplan

Förskolans uppdrag

"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen."


Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Dela: