Bidrag till kulturprojekt

Solna stads kulturprojektbidrag ska främja olika former av kultur med ett övergripande syfte att öka delaktighet i och tillgänglighet till kultur för stadens invånare. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen.

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om stöd. Ansökt belopp som överstiger 50 000 kr beslutas i nämnd. Under 50 000 kr beslutas genom delegation till ansvarig chef. En referensgrupp som består av olika tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen handlägger varje ansökan.

Ansökan av kulturprojektbidrag sker via webbformulär. Uppföljning sker i samband med beredning av ny ansökan. Förvaltningen ser över uppsatta mål, målgrupp, ekonomi samt genomförd verksamhet enligt redovisning i relation till planerad verksamhet enligt ansökan.

Allmänna villkor

 • Ansökan och redovisning av stöd ska ske via blanketter/e--tjänst på förvaltningens webbsida.
 • Ansökningstider fastställs årligen.
 • Ansökan ska ha inkommit till förvaltningen senast det datum som anges.
 • Kulturprojektsbidrag kan sökas av föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Solna stad. Verksamhet ska äga rum i Solna stad.
 • Förening som ej inkommer med redovisning av tidigare stöd beviljas ej nytt kulturstöd förrän redovisningen är inlämnad och godkänd av förvaltningen.
 • Stödmottagare ska följa de regler för bokföring, revision och redovisning som gäller för föreningar samt inneha plus eller bankgirokonto.
 • Utbetalning sker endast till stödmottagarens plus- eller bankgiro. I informationsmaterial ska tydligt framgå att Solna stad stödjer projektet.
 • Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt ska förvaltningen meddelas. Kulturnämnden förbehåller sig rätten att minska, inte betala ut återstående stöd, alternativt begära återbetalning.
 • Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden.
 • Om kulturförvaltningen bedömer att mottagaren av stöd uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för beslut ska åtgärder vidtas.
 • Senast 3 månader efter genomfört projekt ska stödet redovisas via förvaltningens redovisningsformulär. Beskrivning av genomförd verksamhet, ekonomisk redovisning, antal publik/besökare/deltagare, åldersuppdelad statistik och annan relevant information ska finnas med. Dessutom ska verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse bifogas redovisningen.

Vanliga frågor

Vem har rätt att söka?

Endast föreningar med kontinuerlig kulturverksamhet i Solna kan söka kulturprojektbidrag. T ex ska föreningen ha arrangerat publika kulturprogram och/eller drivit olika projekt inom kulturutövande såsom t ex konst, dans, teater, film, design, konsthantverk eller andra skapande aktiviteter i Solna under det senaste året.

Vad går det att söka ekonomiskt kulturprojektbidrag för?

Publika kulturprojekt med tydligt start- och slutdatum. Ett projekt kan t ex vara en säsongsperiod med ett eller flera program eller föreställningar.

Vad går det inte att söka för?

 • Löpande verksamhet kan inte få kulturbidrag.
 • Projekt som inte är publika eller öppna för andra deltagare än verksamhetens egna medlemmar eller aktörer, kan inte få bidrag
 • Projekt som huvudsakligen äger utanför Solna kan inte få bidrag.
 • Projekt som inte bedöms innehålla presentation/utövande av kulturform kan inte få bidrag.

Vem har inte rätt att söka?

 • Sökande som inte bedöms bedriva kontinuerlig kulturverksamhet, har inte rätt att söka bidrag.
 • Sökande som inte har lämnat in en godkänd redovisning för tidigare erhållet bidrag har inte rätt att söka bidrag.
 • Företag, enskilda personer, religiösa och politiska organisationer har inte rätt att söka kulturbidrag.


Hur mycket bidrag kan sökas?

Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar varje år totalt ca 500 000 kronor i kulturprojektbidrag. De senaste åren har mellan 10-12 aktörer beviljats bidrag. Beviljade belopp ligger i genomsnitt på ca 20 000 kr med högsta nivå på ca 90 000 kr och lägsta nivå 5 000 kr. När en förening ansöker för första gången är det vanligt att ett lägre belopp beviljas enligt bedömningskriterier som är framtagna utifrån kultur- och fritidsnämndens mål.

När är det möjligt att söka?

Det är möjligt att skicka in ansökan löpande under hela året. Handläggningsprocess startar dock först efter utsatt ansökningsdatum 4 gånger per år: 15 februari, 15 april, 15 augusti och 15 december.

När kommer besked?

Besked ska ges senast 6 veckor efter utsatt ansökningsdatum förutsatt att ansökningshandlingar är kompletta.

Är det möjligt att skicka och få beviljat flera ansökningar per år?

Ja

Måste alla bilagor med i varje ansökan?

Ja

Vilka projekt och verksamheter prioriteras?

Kulturprojekt som riktar sig till barn och unga samt är öppna och inkluderande för en bred grupp av Solnabor prioriteras. Likaså prioriteras kulturverksamheter som drivs av Solnaregistrerade föreningar och organisationer som kan redovisa kontinuerlig kulturverksamhet enligt stadens likabehandlingsarbete.

Vem bestämmer vilka som får stöd?

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om stöd. Ansökt belopp som överstiger 50 000 kr beslutas i nämnd. Under 50 000 kr beslutas genom delegation till ansvarig chef. En referensgrupp som består av olika tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen handlägger varje ansökan.
Samtliga ansökningar handläggs utifrån bedömningskriterier som är framtagna utifrån kultur- och fritidsnämndens mål. Bedömningskriterierna utvecklas kontinuerligt och uppdateras i samverkan med det fria kulturlivet i Solna.

Hur går handläggningsprocessen till?

Referensgruppen samlas direkt efter utsatt ansökningsdatum och gör en samlad bedömning av varje ansökan. Om en ansökan inte är komplett eller så ofullständig att den inte utgör tillräcklig grund för bedömande, återkopplas detta till sökande. Skicka därför gärna in ansökningar i god tid innan utsatt datum. Handläggningstiden är sex veckor efter utsatt ansökningsdatum. Besked meddelas efter att beslut fattats och presenterats i nämnd.

Hur sker uppföljning?

Det är viktigt att den som fått kulturprojektbidrag regelbundet informerar sin kontaktperson på Kultur- och fritidsförvaltningen om sin verksamhet och/eller sina projekt genom att löpande skicka information om evenemang samt eventuella ändringar i planering. Flyers, program och annat reklammaterial samlas också gärna in.
Varje ansökande som får sin ansökan beviljad måste skicka in en redovisning av projektet enligt en mall som finns på hemsidan (se länk i högerspalten). Denna redovisning måste skickas in senast 3 månader efter avslutat projekt och måste vara godkänd innan ansökande kan skicka in en ny ansökan om kulturbidrag.

Är det möjligt att söka bidrag i efterhand?

Ja, det är möjligt om projektet har ägt rum inom samma år som ansökan görs.

Dela: