Bidrag till kulturprojekt

Ekonomiskt bidrag beviljas årligen till ansökande föreningar som bedöms uppfylla kultur- och fritidsnämnden mål och prioriterade målgrupper.

Som sökande förening måste du ha som huvudsakligt syfte att bedriva kontinuerlig kulturverksamhet i Solna.

Övergripande bedömningsgrunder

Kulturnämndens stödgivning ska syfta till att uppfylla kulturnämndens mål, samt prioriterade perspektiv. De verksamheter och projekt som stöds ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella uttryck och medverkande av olika kön och kulturell bakgrund.

Kulturprojektbidraget ska främja olika former av kultur med ett övergripande syfte att öka delaktighet i och tillgänglighet till kultur för stadens invånare. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen. Tillgänglighet, både som aktör och som deltagare, för personer med funktionsnedsättning ska särskilt beaktas. Kultur av, med och för nationella minoriteter samt kulturaktiviteter som genomförs i stadsövergripande prioriterade stadsdelar och miljöer är också viktiga områden.

Uppföljning sker i samband med beredning av ny ansökan. Förvaltningen ser över uppsatta mål, målgrupp, ekonomi samt genomförd verksamhet enligt redovisning i relation till planerad verksamhet enligt ansökan.

Allmänna villkor

Ansökan och redovisning av stöd ska ske via blanketter/e--tjänst på förvaltningens webbsida.

Ansökningstider fastställs årligen.

Ansökan ska ha inkommit till förvaltningen senast det datum som anges.

Kulturprojektsbidrag kan sökas av föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Solna stad. Verksamhet ska äga rum i Solna stad.

Förening som ej inkommer med redovisning av tidigare stöd beviljas ej nytt kulturstöd förrän redovisningen är inlämnad och godkänd av förvaltningen.

Stödmottagare ska följa de regler för bokföring, revision och redovisning som gäller för föreningar samt inneha plus eller bankgirokonto.

Utbetalning sker endast till stödmottagarens plus- eller bankgiro. I informationsmaterial ska tydligt framgå att Solna stad stödjer projektet.

Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt ska förvaltningen meddelas. Kulturnämnden förbehåller sig rätten att minska, inte betala ut återstående stöd, alternativt begära återbetalning.

Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden.

Om kulturförvaltningen bedömer att mottagaren av stöd uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för beslut ska åtgärder vidtas.

Senast 3 månader efter genomfört projekt ska stödet redovisas via förvaltningens redovisningsformulär. Beskrivning av genomförd verksamhet, ekonomisk redovisning, antal publik/besökare/deltagare, åldersuppdelad statistik och annan relevant information ska finnas med. Dessutom ska verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse bifogas redovisningen.

Praxis:

Ansökan avslås om den inte kan prioriteras inom befintlig budget. Avslås efter en samlad bedömning av förvaltningen och referensgruppen

Läs mer om de vilkor som behöver vara uppfylda för att en kulturförening ska kunna söka ekonomiskt bidrag: Bidragsregler (PDF-dokument, 245 kB), avsnitt 1 och 2.

Så här ansöker du

1. Ladda först ner blanketten och fyll sedan i den. Du hittar blanketten här

2. Sammanställ bilagor som ska bifogas ansökan:

- Budget/finansieringsplan för projektet
- Verksamhetsberättelse
- Bokslut och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.
- Likabehandlingsplan. Bifoga aktuell plan för ert jämställdhetsarbete.

3. Skriv ut och skicka ifylld och signerad blankett, samt bilagor, till denna adress:
Solna stad, Kultur- och fritidsförvaltningen, 171 86  Solna

4. Skicka in din ansökan innan 15 januari, 15 april, 15 augusti, 15 december. Beslut lämnas ca en månad efter utsatt deadline.

Ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång eller som inte är komplett eller så ofullständig att den inte utgör tillräcklig grund för bedömning, kommer att kunna kompletteras till nästkommande handläggningsperiod. Har du erhållit bidrag tidigare måste även redovisning för tidigare projekt vara inskickad.

Efter genomfört projekt, ska en redovisning för beviljat stöd skickas in.

Redovisning

Efter avslutat probjekt ska en redovisning lämnas in efter högst tre månader. Denna ska vara inskickad innan en ny ansökan om kulturprojektsbidrag kan behandlas.

Här finns blankett för redovisning:
Redovisning av kulturprojektbidrag (Word-dokument, 138 kB)

Vanliga frågor

Vad går det att söka ekonomiskt kulturprojektbidrag för?

Publika kulturprojekt med tydligt start- och slutdatum. Ett projekt kan t ex vara en säsongsperiod med ett eller flera program eller föreställningar. För att ha rätt att söka ekonomiskt stöd ska ansökande organisation ha arrangerat kvalitativa och publika kulturprogram och/eller drivit olika projekt inom kulturutövande såsom t ex konst, dans, teater, film, design, konsthantverk eller andra skapande aktiviteter kontinuerligt under det senaste året.

Vad går det inte att söka för?

  • Löpande verksamhet kan inte få kulturbidrag.
  • Projekt som inte är publika eller öppna för andra deltagare än verksamhetens egna medlemmar eller aktörer, kan inte få bidrag
  • Projekt som huvudsakligen äger utanför Solna kan inte få bidrag.
  • Projekt som inte bedöms innehålla presentation/utövande av kulturform kan inte få bidrag.

Vem har inte rätt att söka?

  • Sökande som inte bedöms bedriva kontinuerlig kulturverksamhet, har inte rätt att söka bidrag. Sökande som inte har lämnat in en godkänd redovisning för tidigare erhållet bidrag har inte rätt att söka bidrag. Företag, enskilda personer, religiösa och politiska organisationer har inte rätt att söka kulturbidrag.

Hur mycket bidrag kan sökas?

Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar varje år totalt ca 600 000 kronor i kulturprojektbidrag. De senaste åren har mellan 10-12 aktörer beviljats bidrag. Beviljade belopp ligger på ett genomsnitt på ca 30 000 kr med högsta nivå 92 000 kr (en mottagare) och lägsta nivå 5 000 kr (en mottagare). När en kulturaktör ansöker för första gången är det vanligt att ett lägre belopp beviljas enligt bedömningskriterier som är framtagna utifrån kultur- och fritidsnämndens mål.

När är det möjligt att söka?

Det är möjligt att skicka in ansökan löpande under hela året. Handläggningsprocess startar dock först efter utsatt ansökningsdatum 4 gånger per år: 15 januari, 15 april, 15 augusti och 15 december.

När kommer besked?

Besked ska ges senast 6 veckor efter utsatt ansökningsdatum förutsatt att ansökningshandlingar är kompletta.

Är det möjligt att skicka och få beviljat flera ansökningar per år?

Ja

Måste alla bilagor med i varje ansökan?

Ja

Vilka projekt och verksamheter prioriteras?

Kulturprojekt som riktar sig till barn och unga samt är öppna och inkluderande för en bred grupp av Solnabor prioriteras. Likaså prioriteras kulturverksamheter som drivs av Solnaregistrerade föreningar och organisationer som kan redovisa kontinuerlig kulturverksamhet enligt stadens likabehandlingsarbete.

Vem bestämmer vilka som får stöd?

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om stöd. Ansökt belopp som överstiger 50 000 kr beslutas i nämnd. Under 50 000 kr beslutas genom delegation till ansvarig chef. En referensgrupp som består av olika tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen handlägger varje ansökan.

Samtliga ansökningar handläggs utifrån bedömningskriterier som är framtagna utifrån kultur- och fritidsnämndens mål. Bedömningskriterierna utvecklas kontinuerligt och uppdateras i samverkan med det fria kulturlivet i Solna.

Hur går handläggningsprocessen till?

Referensgruppen samlas direkt efter utsatt ansökningsdatum och gör en samlad bedömning av varje ansökan. Om en ansökan inte är komplett eller så ofullständig att den inte utgör tillräcklig grund för bedömande, återkopplas detta till sökande. Skicka därför gärna in ansökningar i god tid innan utsatt datum. Handläggningstiden är sex veckor efter utsatt ansökningsdatum. Besked meddelas efter att beslut fattats och presenterats i nämnd.

Hur sker uppföljning?

Det är viktigt att den som fått kulturprojektbidrag regelbundet informerar sin kontaktperson på Kultur- och fritidsförvaltningen om sin verksamhet och/eller sina projekt genom att löpande skicka information om evenemang samt eventuella ändringar i planering. Flyers, program och annat reklammaterial samlas också in.

Varje ansökande som får sin ansökan beviljad måste skicka in en redovisning av projektet enligt en mall som finns på hemsidan. Denna redovisning måste skickas in senast 3 månader efter avslutat projekt och måste vara godkänd innan ansökande kan skicka in en ny ansökan om kulturbidrag.

Är det möjligt att söka bidrag i efterhand?

Ja, det är möjligt om projektet har ägt rum inom samma år som ansökan görs.

Dela: