Utveckling av Solnaverket (kv Krukmakaren m. fl.)

Utveckling av Solnaverket och upprustning av strandpromenaden

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen, har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteret Krukmakaren m.fl. Planens syfte är att möjliggöra Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Solnaverkets värme- och kylaproduktion, samt en ny sopsugsanläggning. Strandpromenaden rustas upp och ges en förhöjd standard.

Förslaget
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Solnaverket och därmed skapa förutsättningar för en modern och långsiktigt hållbar värme- och kylaproduktion. Att bemöta en förväntad ökad efterfrågan av hållbar värme och kyla från den växande stadens företag och invånare och klara ett bortfall av värmepumpkapacitet i samband med Stockholm Vattens förväntade stängning av Bromma reningsverk som idag utgör huvudvärmekälla till Solnaverkets värmepumpanläggning. Detaljplanen möjliggör också framtida bränsleleveranser via vattenvägen genom att en hamnanläggning kan uppföras längs med Bällstavikens strand. Även förutsättningar för en ny sopsugsanläggning skapas under Huvudstaledens bro. Strandpromenaden rustas upp och får en förhöjd standard.


Flygvy över Solnaverket (Scheiwiller Svensson Arkitektkontor)


Strandpromenad längs Ulvsundasjön (Scheiwiller Svensson Arkitektkontor)

Beskrivning av planeringsprocessen
Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Planförslaget var ute på granskning under tiden 3 maj - 3 juni 2019.

Frågor besvaras av planarkitekt Marcus Schramm, tfn 08-746 10 00,
e-post marcus.schramm@solna.se

Dela: